โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หมากล้อม      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลวรรธน์ อินทะอุด   
สถานที่เรียน :  443   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:51:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายสถิตคุณ    วังแวว
4/5  
2
    นายพัสกร    ขันแก้ว
4/5  
3
    น.ส.ธวัลรัตน์    เกื้อคีรี
5/10  
4
    นายศุภกิตต์    ปัญญา
5/10  
5
    น.ส.จิรัชญา    มาศิริ
5/10  
6
    น.ส.ธีริศรา    คิดรอบ
5/10  
7
    น.ส.สุดฟ้า    บุญตวย
5/10  
8
    น.ส.อรวี    ยะปาละ
5/10  
9
    น.ส.ธมลวรรณ    ผุยผัน
5/15  
10
    นายสมพล    สุทธิพันธ์
5/10  
11
    น.ส.ชิดชนก    ธนิกกุล
5/5  
12
    น.ส.กมลภัทร    ทิดี
5/1  
13
    น.ส.รมิตา    ธูปทอง
5/1  
14
    น.ส.ชาลิสา    วงค์ติ๊บ
5/1  
15
    น.ส.พิมลพรรณ    กันธิยะ
5/1  
16
    น.ส.อาริษา    ปิงยศ
5/1  
17
    น.ส.กัญญานัด    พรหมรินทร์
5/1  
18
    นายกณิศ    สมลาภอาภรณ์
5/4  
19
    น.ส.อาหญิง    ศรีบูรณะ
6/12  
20
    น.ส.จิรนันย์    ธัญกรพงศ์พันธุ์
6/1  
21
    น.ส.กนกนาถ    ไชยยามูล
6/1  
22
    น.ส.นันทพา    อดิเรกธรรมากร
6/1  
23
    น.ส.สายสกุล    แก้วก้อ
6/1  
24
    น.ส.นิศาชล    จันทร์แจ้ง
6/1  
25
    น.ส.ฉันชนก    กตัญญู
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน