โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม   
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:50:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ศุภัสรา    ปันโน
4/11  
2
    น.ส.ทิฆัมพร    มูลสุวรรณ
4/14  
3
    น.ส.ณัฐธารัตน์    เกษมโชคคำพล
4/14  
4
    น.ส.กนกพร    กาไว
6/3  
5
    นายนราวิชญ์    เที่ยงประเสริฐ
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน