โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูเอนก เป็งมูล   
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:49:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.ปัถยา    ชูสุวรรณ
5/1  
2
    น.ส.กุลณัฐ    ดีพุ่ม
5/14  
3
    นายต้นฝน    เทวิน
5/14  
4
    น.ส.ณริญพร    พลอยกระจ่างศรี
5/14  
5
    นายอดิศักดิ์    พงษ์มา
5/13  
6
    นายอนุพงษ์    กระดี่
5/10  
7
    น.ส.ธิษณา    กิติเรียงลาภ
5/8  
8
    น.ส.แพรวพราว    ธัญญแก้ว
5/7  
9
    น.ส.รวินันท์    งามอนุรักษ์
5/7  
10
    น.ส.กัญญาวีย์    ศรีแท่นแก้ว
5/6  
11
    นายเปรมปรีดิ์    สืบทายาท
5/5  
12
    นายภูรินทร์    เรือนแก้ว
5/5  
13
    น.ส.อ้อมใจ    ลุงจาย
5/5  
14
    น.ส.ชนาภัทร    อินทรอักษร
5/2  
15
    น.ส.พรญาณี    คำผิว
5/2  
16
    น.ส.พิมพ์พจี    วิบุลกิติ์
5/1  
17
    น.ส.ขวัญข้าว    เมืองเล็น
5/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 17 คน