โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Manga & Anime      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรัช ลอมศรี , ครูพัชรินทร์ อู่ทอง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 ห้อง 241   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:31:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ณัฐดนย์    ปัญญาเเม
1/9  
2
    ด.ช.ริชชขวัญ    หมื่นณรงค์
1/9  
3
    ด.ช.ภูวนัส    วิริญานนท์
1/9  
4
    ด.ช.ศุภกฤษ์    ทิพย์เดโช
1/9  
5
    ด.ญ.อรณิชา    ใจแก้ว
2/10  
6
    ด.ช.ภัคพล    สีแดง
2/10  
7
    ด.ญ.ปริยากร    แสงพิชัย
2/10  
8
    ด.ญ.กรปภา    ทรายศิริ
2/10  
9
    ด.ญ.พิชญ์สินี    เยาวโยธิน
2/10  
10
    ด.ญ.ชนมณี    ผาสุก
2/10  
11
    ด.ญ.ณิชารีย์    อิ่มใจ
2/10  
12
    ด.ญ.ณัชชาพัชร์    สุภา
2/10  
13
    ด.ญ.ธัณวรัตน์    จำเริญวงศ์
2/11  
14
    ด.ญ.อธิชา    ปัญญาภูษิต
2/11  
15
    ด.ญ.เยาวภา    คีรีคามสุข
2/11  
16
    ด.ญ.ศิริกานดา    ศิริเสนาคำวงษ์
2/13  
17
    ด.ญ.ณัฐธยาน์    ศักดิสกุลพงษ์
2/10  
18
    ด.ช.ธรรม์ธร    นุเสน
2/9  
19
    ด.ช.สุวิจักขณ์    ขันยา
2/9  
20
    ด.ญ.ธัญชนก    จันต๊ะพิงค์
2/1  
21
    ด.ญ.ทิพย์ญาณสิริ    มรกตวิจิตรการ
2/1  
22
    ด.ญ.ศุภาวรรณ    ชัยราชา
2/1  
23
    ด.ญ.โลมา    รอดจิตต์
2/1  
24
    ด.ญ.ศุภวดี    แซ่อึ้ง
2/1  
25
    ด.ญ.ปรัชญาภรณ์    เพ็ชรชัย
2/3  
26
    ด.ช.ณัฐชนน    สุริยา
2/7  
27
    ด.ช.ไผทพงศ์    เอี่ยมโอษฐ์
2/9  
28
    ด.ช.จิรพิภัทร    ชาวลี้แสน
2/9  
29
    ด.ญ.ปวีณ์ธิดา    ดาทอง
2/8  
30
    ด.ช.กฤษณะ    ขุนจันทร์
2/7  
31
    ด.ช.กฤตนนท์    แสงฉาย
2/7  
32
    ด.ช.แทนคุณ    วันอ้น
3/10  
33
    ด.ญ.โชติกา    โชติชัยพิบูล
3/10  
34
    ด.ญ.กมลนาถ    พงษ์สุวรรณ
3/10  
35
    ด.ญ.สุธีรา    อินทะชัย
3/10  
36
    ด.ญ.ชฎาภา    ประจำชอบ
3/10  
37
    ด.ญ.อุนนดา    กองมงคล
3/11  
38
    ด.ช.ณนภาส    ธัญญเพชร
3/11  
39
    ด.ญ.อาวีวา    เกียท
3/11  
40
    ด.ช.จิรายุส    ปินใจ
3/9  
41
    ด.ญ.นภัสกร    นวลใย
3/6  
42
    ด.ช.ธีรโชติ    อ่อนขาว
3/3  
43
    ด.ช.อินทนนท์    อินทรศรี
3/4  
44
    ด.ช.สันติภาพ    ทองประดับ
3/4  
45
    ด.ช.พีรวัศ    คุณประทุม
3/4  
46
    ด.ญ.พิชฌาน์สินี    เสือวัน
3/5  
47
    ด.ญ.อรอุมา    สมทอง
3/5  
48
    ด.ญ.ศศิกาญจนา    เจียจิระพงษ์
3/5  
49
    ด.ญ.ณัฎฐณิชา    ทรัพย์อนันต์
3/6  
50
    ด.ช.ณภัทร    ด้วงเขียว
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน