โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิราพร มาสกลาง,ครูอังคณา สุปน   
สถานที่เรียน :  ห้อง 821   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:35:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายพีรณัฐ    วังใน
4/4  
2
    น.ส.อภิชญา    เชื้อก๋อง
4/4  
3
    น.ส.ธนพร    พิลางาม
4/4  
4
    น.ส.สุรภา    หงษ์นวล
4/4  
5
    น.ส.ภัณฑิรา    เสนางาม
4/4  
6
    นายญาณกิตติ์    สิทธิเทพ
4/4  
7
    น.ส.ภาณุชนาถ    หนูนะ
4/4  
8
    น.ส.เปี่ยมสุข    ปินอินต๊ะ
4/4  
9
    น.ส.สิรภัทร    ไพคำนาม
4/4  
10
    นายกฤติน    สุทะนวน
4/4  
11
    น.ส.พรรณพนัช    ศรีสุพรรณ
4/4  
12
    น.ส.กัญญ์นลิน    สุจาย
4/4  
13
    น.ส.กัญญาวีร์    เดือนเพ็ญ
4/4  
14
    น.ส.ธันย์รดา    ลือภา
4/4  
15
    นายอภิวุฒิ    สิริลักษณ์มงคล
4/4  
16
    นายธีวากร    เชื้อพูล
4/4  
17
    นายจิรรัชตะ    ดวงปันสิงห์
4/4  
18
    นายธีรวิทย์    คำฮอม
4/4  
19
    นายสหัสา    ดวงทิพย์
4/4  
20
    นายศุภกานต์    กองแก้ว
4/4  
21
    น.ส.จีรวรรณ    ของก้ำ
4/4  
22
    น.ส.ปิยธิดา    อุดอิน
4/4  
23
    นายปภังกร    ริวัฒนา
4/4  
24
    นายณัฐธีรุท    ทรายคำ
4/4  
25
    น.ส.กมลภัคว์    เกิดไทย
5/4  
26
    น.ส.อริสรา    ทองสุข
5/4  
27
    นายธีรภัทร    แปงจันทร์หอม
5/4  
28
    น.ส.ภาพิมล    ยารังษี
5/4  
29
    นายปาณรวัฐ    อุตสุรินทร์
6/4  
30
    น.ส.สุชานาฎ    เวียงนนท์
6/4  
31
    น.ส.โยษิตา    บุญฟู
6/4  
32
    น.ส.เพ็ญพิทักษ์    คิดสม
6/4  
33
    น.ส.วรนาฏ    ธิชูโต
6/4  
34
    น.ส.ณัฐชยา    รักแก้ว
6/4  
35
    น.ส.วราลักษณ์    ปัญญาวงศ์
6/4  
36
    น.ส.อรรณพา    มูลเงิน
6/4  
37
    น.ส.ภัชธีญา    วงศ์เทพเตียน
6/4  
38
    น.ส.ปราณปรียา    ไชยมูล
6/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 38 คน