โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูเอนก เป็งมูล   
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:35:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.สายน้ำปิง    เพ็ชรทา
3/5  
2
    ด.ญ.อภิชยา    พานิชการ
3/13  
3
    ด.ญ.จุฑามาศ    ถาดคำ
3/13  
4
    ด.ญ.ปุณณภา    ชนาวิทย์
3/13  
5
    ด.ญ.ทิพย์รดา    ทิศานุรักษ์
3/12  
6
    ด.ช.วรภิชาติ    มินประพาฬ
3/11  
7
    ด.ช.ชยลักษณ์    โพธิ์เจริญ
3/11  
8
    ด.ช.ภวิศ    สุขสมบูรณ์
3/9  
9
    ด.ญ.พรนัชชา    ศิริสัญลักษณ์
3/9  
10
    ด.ญ.ศุภลักษณ์    เช้าโต
3/9  
11
    ด.ญ.เณรี    สุยะใหญ่
3/7  
12
    ด.ญ.ณฐกร    ช้อยอนุรักษ์
3/7  
13
    ด.ญ.จรัสศรี    หัตถวาศรี
3/7  
14
    ด.ญ.วิกันดา    กนกนิรันดร
3/5  
15
    ด.ญ.ณภัทรจิรา    จันทิมา
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน