โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสา ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกาญจน์ดา สิงฆราช   
สถานที่เรียน :  อาคาร สปย.   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:33:25 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายรัชธรฐ์    ศรีทอง
4/1  
2
    น.ส.ชัญญานุช    สุวรรณ์
4/14  
3
    น.ส.สุทธิดา    ชุนหชา
4/14  
4
    น.ส.ณัฐมนท์    พรหมจารีย์
4/14  
5
    น.ส.ปิยะฉัตร    ปัญญา
4/13  
6
    น.ส.วริทธิ์นันท์    สงวนพงษ์
4/13  
7
    น.ส.ธันยพร    คำหล้า
4/12  
8
    น.ส.วิชญาพร    โรจนวานิช
4/10  
9
    น.ส.กัลยาวรรณ    วรรณชัย
4/10  
10
    น.ส.ณัฎฐ์ชญา    นันต๊ะภูมิ
4/10  
11
    น.ส.ธนาภา    วิบูลย์กิจจาทร
4/2  
12
    นายสิทธิโชค    สุวรรณโยธี
4/5  
13
    นายอนุทธัต    สุวรรณลพ
4/5  
14
    นายพิทวัส    ตุ้ยดง
4/6  
15
    น.ส.สิริธิดา    ขันแก้วผาบ
4/6  
16
    น.ส.ธาวินี    รัตนะ
4/10  
17
    น.ส.สุชัญญา    สุริโยดร
5/10  
18
    น.ส.ณิชา    กิจพิทักษ์
5/10  
19
    น.ส.ศศิกานต์    สินสุพรรณ์
5/10  
20
    น.ส.จิดาภา    ปามา
5/5  
21
    น.ส.ชนินาถ    แก้ววงค์วาน
5/5  
22
    น.ส.ดารุณี    อินวงค์
5/5  
23
    น.ส.ณิชาพัชร    วงศ์เทพเตียน
5/5  
24
    น.ส.กัญญาภัค    วิริยชาติ
5/4  
25
    น.ส.ปราญชลี    รินสินจ้อย
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน