โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชาเย็น ไม่เย็นชา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวธีรฎา ไชยเดช, นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล   
สถานที่เรียน :  423   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:32:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.พรพัสวีย์    สายเดช
4/1  
2
    น.ส.กานต์ศุภางค์    แก้วแดง
4/1  
3
    น.ส.วรัชยา    สายสืบ
4/1  
4
    น.ส.นิภากร    สุโรพันธ์
4/1  
5
    น.ส.พลอยชมพู    ธรรมสอน
4/6  
6
    นายปฏิพัทธ์    คำภิโร
4/6  
7
    น.ส.ธัญวรัตม์    ยารังษี
4/6  
8
    น.ส.ณัฐณิชา    จันทร์ต้าว
4/6  
9
    น.ส.นิภาธร    สิงห์สูตร
4/6  
10
    น.ส.สุทธินันท์    เขื่อนขวา
4/6  
11
    น.ส.พิชชาภา    ใจแก้ว
4/6  
12
    น.ส.วสมล    เกษา
4/1  
13
    น.ส.กิตติมา    สลีอ่อน
4/1  
14
    น.ส.กมลลักษณ์    คณะฝั้น
4/1  
15
    น.ส.ฟิตตรี้    เซะบากอ
4/1  
16
    น.ส.จุฬาลักษณ์    สังขวลี
4/1  
17
    น.ส.เปมิกา    กำแพงทิพย์
4/1  
18
    น.ส.อาจารีย์    อ่อนฉ่ำ
4/1  
19
    น.ส.นภัส    โกสินทรานนท์
4/1  
20
    น.ส.ณัฐธีรกมล    บุญมี
4/1  
21
    น.ส.ทอฝัน    ชูวงษ์
4/1  
22
    น.ส.ปาณิสรา    ไชยวุฒิ
4/1  
23
    น.ส.สุพิชฌาย์    จองคำ
4/1  
24
    นายสรวิชญ์    ปานเพ็ชร์
5/10  
25
    นายจิตติพัฒน์    กันทวงค์
5/3  
26
    นายพาทิศ    สุรเชษฐพงษ์
6/10  
27
    น.ส.ธีราภรณ์    วงค์สถาน
6/10  
28
    น.ส.อสมาภรณ์    สายอาภรณ์
6/10  
29
    น.ส.พิมลพรรณ    ปิยธรรมรงค์
6/10  
30
    นายนรบดี    คล้ายวงศ์
6/10  
31
    น.ส.ฑิตยา    คำไชย
6/10  
32
    น.ส.ญาณิศา    ใจจิตร
6/10  
33
    น.ส.วรรณกานต์    วิยะ
6/10  
34
    น.ส.ปภาวรินท์    ไชยวงค์
6/14  
35
    น.ส.ธวัลรัตน์    อทุมชาย
6/14  
36
    น.ส.อิสราภรณ์    วงศ์ศิริวรากุล
6/14  
37
    น.ส.ภัทรวดี    ธนเดชพรเลิศ
6/10  
38
    น.ส.ณัชชา    จองมูลสุข
6/8  
39
    น.ส.กัลยรัตน์    พอก๊ะ
6/8  
40
    น.ส.อัญมณี    สุวรรณลัย
6/6  
41
    น.ส.เกวลี    ดวงนุรัตน์
6/6  
42
    น.ส.ฉันทพิชญา    สูงงาม
6/6  
43
    น.ส.กัญญาวี    แก้วสินชัย
6/6  
44
    น.ส.รัญชิดา    แก้วนำ
6/7  
45
    น.ส.พรนภัส    วงค์คม
6/7  
46
    น.ส.อัญชณาพร    บุญประดิษฐ์
6/7  
47
    น.ส.อันนา    อาจองค์
6/7  
48
    น.ส.ชนารัญช์    แก้วคำมา
6/7  
49
    น.ส.ณัชมุนินทร์    ทองเพ็ญ
6/7  
50
    น.ส.อชิรญา    เวียงคำ
6/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน