โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 3      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายชนพัฒน์ นาคยา   
สถานที่เรียน :  สนามยุพราช   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:31:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายปราณ    ธรรมวิวรณ์กุล
6/1  
2
    นายบุณยกร    แดงปง
6/12  
3
    นายภากร    พิพิธวรศิริ
6/12  
4
    นายมั่นคง    แสนนิล
6/11  
5
    นายพัฒนวุฒิ    พิมพ์สุวรรณ
6/11  
6
    นายรัฐธรรมนูญ    มีอาจ
6/11  
7
    นายภูริณัฐ    บำรุงศรี
6/10  
8
    นายพงษ์ศิริ    อิ่มสมบัติ
6/9  
9
    นายพัชรพงษ์    เนรวงค์
6/9  
10
    นายปฏิพัทธ์    ศรีสวัสดิ์
6/13  
11
    นายรัชชานนท์    จันทร์ขวัญ
6/13  
12
    นายพงศ์ปณต    เมธาเวช
6/16  
13
    นายพงศภัคร    แซ่ลี้
6/16  
14
    นายโยชิโตโมะ    ซาซากิ
6/15  
15
    นายพัฒนพงศ์    เชี่ยวชาญ
6/15  
16
    นายรูปปั้น    เจริญกิจ
6/14  
17
    นายปภังกร    กลิ่นดาว
6/14  
18
    นายพงศภัค    มาศิริ
6/14  
19
    นายภูมิดนัย    สีแดง
6/13  
20
    นายพงศ์วิชญ์    สมตา
6/9  
21
    นายปรัชญา    ปัญญาแก้ว
6/8  
22
    นายพัทธดนย์    สิริโชติสกุล
6/4  
23
    นายภาณุวัฒน์    ใบบัว
6/4  
24
    นายภูพิรัฐ    มางิ้ว
6/3  
25
    นายฟ้า    มหามาตร
6/3  
26
    นายเป็นเอก    สิทธิมงคล
6/2  
27
    นายภูริธัช    หมอยา
6/2  
28
    นายพงศกร    อ้วนเฝือ
6/2  
29
    นายปองพล    พิพัฒน์เจริญวงศ์
6/1  
30
    นายปรัชญา    เต่าสิงห์แก้ว
6/4  
31
    นายภาณุวิชญ์    ประทุมรัตน์
6/5  
32
    นายภูมิชนก    ผันผาย
6/8  
33
    นายภูริณัฐ    ศรีสมบัติ
6/8  
34
    นายภีมวัสว์    สุขวราห์
6/7  
35
    นายภวัต    วุฒิเทิดสกุล
6/7  
36
    นายภานุเบศธ์    อินปั๋น
6/6  
37
    นายพสิษฐ์    มูลชัยลังการ์
6/6  
38
    นายพงศภัค    สมณี
6/5  
39
    นายปวีร์    ทัพเสนีย์
6/5  
40
    นายปารมี    คำมาวัน
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน