โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ออกกำลังกายสไตล์จีน      ระดับชั้น  : ม. 2
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยาณี,ครูภัสร์ชนกพร,Mr.Fu Bin   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน,สนาม,ลานกิจกรรม   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:30:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.กนกพร    จิตบาล
2/5  
2
    ด.ญ.ศยามล    ใจปิง
2/5  
3
    ด.ญ.ชลกร    หมีคณะ
2/5  
4
    ด.ช.ธนกฤต    ธนพลดำรงเดช
2/11  
5
    ด.ญ.ดารา    จองทุน
2/13  
6
    ด.ญ.ชมภูภูพิงค์    พุทธอารีย์วงศ์
2/13  
7
    ด.ญ.ณัชชา    ฮาวคำฟู
2/13  
8
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    ภิญโญจิตร
2/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน