โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม   
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:30:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    กันยานะ
1/3  
2
    ด.ญ.รมณ    สุริยะวงศ์
1/11  
3
    ด.ญ.กรกนก    กัลมาพิจิตร
1/11  
4
    ด.ญ.ณิชา    ชมไพศาล
1/11  
5
    ด.ช.ธนกฤต    สมศรี
1/13  
6
    ด.ช.พันทวี    กลั่นแฮม
2/11  
7
    ด.ญ.มาฆศิริ    จันทรวิโรจน์
2/6  
8
    ด.ญ.พิชาภัส    ฤทัยนพรัตน์
2/5  
9
    ด.ญ.อภิชญา    แก้วมณีกรณ์
2/5  
10
    ด.ญ.รินรดา    แซ่อัง
2/5  
11
    ด.ญ.พิมพ์วรา    ธีระขจรพจน์
2/5  
12
    ด.ญ.ชุติมาศ    แก้วผา
3/12  
13
    ด.ญ.กนกวรรณ    อุดมวิชัยกร
3/6  
14
    ด.ญ.ชนกนันท์    กตัญญู
3/6  
15
    ด.ญ.นวรัตน์    ไทยแท้
3/6  
16
    ด.ญ.ทิพยาพรณ์    คำลาพิช
3/3  
17
    ด.ญ.เพชรทวี    จอมแสง
3/3  
18
    ด.ญ.เขมจิรา    กันทะสัก
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน