โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Sport for fun      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : จักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล,วัชรพงษ์ ธนันศรี   
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชรังสรรค์   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:29:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ภัควลัญชญ์    ชัยชิต
1/4  
2
    ด.ช.อภินันท์    ศรีศุภสวัสดิ์
1/14  
3
    ด.ญ.สุรัชดาพร    รักประชา
1/13  
4
    ด.ญ.พิชญธิดา    บุญเปี่ยมเลิศ
1/9  
5
    ด.ญ.จิราวรรณ    ชีรัง
1/4  
6
    ด.ช.ศุภกันต์    คำมูล
1/4  
7
    ด.ญ.กฤตยา    ถาวร
3/7  
8
    ด.ช.ปัณณวัฒน์    วงษ์แก้วจันทร์
3/8  
9
    ด.ช.วิรุฬห์    โตทรายมูล
3/8  
10
    ด.ช.สุรัชชธิเบศร์    ทะลอมคำ
3/8  
11
    ด.ช.กันตินันท์    คำใส
3/8  
12
    ด.ช.ภูมิพัฒน์    วิเศษคุณ
3/8  
13
    ด.ช.ณัฐชนน    สุวรรณ์
3/8  
14
    ด.ช.ณัฏฐกิตติ์    ไหคำ
3/8  
15
    ด.ช.กรวิชญ์    บุญพรประเสริฐ
3/8  
16
    ด.ช.ชวิศ    มีเอียด
3/8  
17
    ด.ญ.ปิยะรัตน์    เจตะวัน
3/7  
18
    ด.ช.เขม    โชติญาณปิติ
3/7  
19
    ด.ช.อภินันท์    สุมนวัฒนกุล
3/7  
20
    ด.ช.ศราวุทธ    วงค์ป้อ
3/5  
21
    ด.ช.ธีรฉัตร    สืบสวน
3/7  
22
    ด.ช.นรภัทร    ณ รังษี
3/7  
23
    ด.ช.กฤติน    เสนีวงค์
3/7  
24
    ด.ญ.ณัฐธีรา    อินต๊ะมูล
3/7  
25
    ด.ช.พิชญุตม์    ณ ลำพูน
3/7  
26
    ด.ช.ภัทรพงค์    คำวงษ์
3/7  
27
    ด.ญ.อภิษฎา    คำใจ
3/7  
28
    ด.ญ.เอกนารี    สิทธิมงคล
3/7  
29
    ด.ช.ธนดล    ชัยสุรินทร์
3/7  
30
    ด.ญ.สาวรักษ์    เลาว้าง
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน