โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชีวะกับชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 23:29:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายเทพฤทธิ์    พูนคำ
4/9  
2
    นายญาณวุฒิ    ยาวุฒิ
4/15  
3
    นายชานุวัฒน์    จอมแปง
4/15  
4
    น.ส.เบญญาภา    แสนมี
5/5  
5
    นายตฤษนันท์    แปงมูล
5/5  
6
    น.ส.เมธาวดี    -
5/5  
7
    น.ส.ผกาพรรณ    สีเงิน
6/10  
8
    น.ส.อภิญญา    ศรีกุลนา
6/10  
9
    น.ส.ณัชนันท์    เสกิละ
6/10  
10
    น.ส.ณัฐธีรา    ศรีสุข
6/10  
11
    น.ส.อภิชญา    ศรีอุดมสุวรรณ
6/8  
12
    น.ส.สิริธร    พิพัฒน์หฤทัยกุล
6/8  
13
    นายสุรวัช    นรินทร์
6/1  
14
    นายณพล    บุญทอง
6/1  
15
    น.ส.ธัญชนก    รอดอินทร์
6/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน