โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาและวัฒนธรรมจีน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายสมศักดิ์ แซ่หู   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:57:03 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    น.ส.รจนพรรณ    ฉาวเกียรติ
4/6  
2
    น.ส.ณภัทร    พรมยศ
4/6  
3
    นายภูริรัช    พงษ์พันธ์
4/11  
4
    นายบริภัทร    จําปาจี
4/14  
5
    น.ส.พิมธาดา    วงเวียน
4/14  
6
    น.ส.ธัญพิชชา    แสนดี
4/14  
7
    นายพง?ศ?ภ?ั?ค?    เขมา
4/14  
8
    น.ส.ร้อยแก้ว    เขื่อนแก้ว
5/14  
9
    น.ส.อนัญพร    ขำเจิม
5/12  
10
    น.ส.ธัญวลัย    ภูเขา
5/12  
11
    น.ส.ธัญพร    บวรธีรภาพ
5/3  
12
    น.ส.ธันชนก    บวรธีรภาพ
5/3  
13
    น.ส.เตชินี    บำเหน็จพันธ์
6/14  
14
    น.ส.สุปรีดิ์    หยี่จ่อง
6/14  
15
    น.ส.พิชญา    ลุงดี
6/14  
16
    น.ส.ธัญญะสุภางค์    รัตนมงคลเกษม
6/14  
17
    น.ส.พันธิตรา    ชมภูศรี
6/14  
18
    น.ส.รัตนประภา    สุริยะโชติ
6/14  
19
    น.ส.พิมพ์วิไล    ไชยวุฒิ
6/14  
20
    น.ส.ปพาวี    พินดี
6/14  
21
    น.ส.ชิตาพัณณ์    ลุงปวน
6/14  
22
    น.ส.กุลปรียา    มโนนำ
6/7  
23
    น.ส.พิชญา    ไวภารา
6/7  
24
    น.ส.ธัญธิตา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
6/5  
25
    น.ส.มัชฌิมา    ปาระมี
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน