โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร   
สถานที่เรียน :  ตึก 7   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:59:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.จิรายุ    เปียงเถิน
1/2  
2
    ด.ญ.ปัญญารัตน์    ขาวนวล
1/10  
3
    ด.ญ.นันท์นภัส    มีมิตรภาพ
1/8  
4
    ด.ญ.จิดาภา    ศิริคำน้อย
1/7  
5
    ด.ญ.ตรีทิพย์    เรือนดี
1/6  
6
    ด.ญ.ทัตชญา    สรรพบพิตร
1/6  
7
    ด.ญ.ปัณฑิกา    ณ เชียงใหม่
1/6  
8
    ด.ญ.ลภัสรดา    แสนวงค์มา
1/6  
9
    ด.ช.ชาญณรงค์    ซ่านฮู่
1/5  
10
    ด.ญ.จิรราภา    ใจทอง
2/6  
11
    ด.ช.ณัฐอินทนนท์    คงแก้ว
2/7  
12
    ด.ช.ณัฐพัฒน    อุนามูล
2/7  
13
    ด.ช.ภูดนัย    ปินตาสม
2/10  
14
    ด.ช.กฤตเมธ    หรรษสุข
2/12  
15
    ด.ช.อกนิษฐ์    วงศ์สวย
2/12  
16
    ด.ญ.ปริยากร    อินทรประสาท
2/6  
17
    ด.ญ.ชนิกานต์    อูปสาร
2/6  
18
    ด.ญ.จิรัชยา    จันทร์หอม
2/6  
19
    ด.ญ.กัญญาพัชร    สรรพสิงห์
2/6  
20
    ด.ญ.ชนม์ชนก    เยี่ยมยนต์
2/5  
21
    ด.ญ.พิริยากร    ดอนมูล
2/5  
22
    ด.ญ.ธิดารัตน์    พินิจวงษ์
2/5  
23
    ด.ญ.วนัชพร    เต๋จ๊ะนัง
2/5  
24
    ด.ญ.ธฤษวรรณ    บรรณา
2/5  
25
    ด.ช.รณกร    ณ ลำพูน
2/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน