โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสาวิตรี อายุวรรณา   
สถานที่เรียน :     วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:58:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายศุภวิชญ์    พรมมา
5/16  
2
    นายพศิน    ฟองเเก้ว
5/10  
3
    นายอนันท์ทวีป    สินธุบัว
5/10  
4
    นายศุภณัฐ    รุ่งนภาวิเชฐ
5/10  
5
    นายรัฐพงษ์    ลุงคำ
5/10  
6
    นายระพีภัทร    ปัญญาเหล็ก
5/10  
7
    นายศิวกร    อุตตโม
5/11  
8
    นายอัครวิทย์    เเสงทอง
5/11  
9
    นายรัฐศาสตร์    สัญญวิชัย
5/13  
10
    นายศุภโชค    แก้ววังปวน
5/14  
11
    นายวรสิชล    ณ นคร
5/14  
12
    น.ส.ภัคจิรา    แมนเมธี
5/14  
13
    นายวสุพล    ขาวสวย
5/15  
14
    นายฤทธิฤกษ์    ศรีคำมูล
5/15  
15
    นายศิริพงษ์    ปกปิงเมือง
5/15  
16
    นายสัตยากร    ทองแก้ว
5/15  
17
    นายณฐกร    บุศรากุล
5/16  
18
    นายสิรวิชญ์    สมเพาะ
5/16  
19
    นายศุภโชค    บุตรดีขันธ์
5/10  
20
    นายวายุ    ศรีสว่าง
5/10  
21
    นายรัฐภูมิ    วิลาพรรณ
5/5  
22
    น.ส.ธัญญารัตน์    คำปวน
5/4  
23
    น.ส.จันทิมันต์    กาบทอง
5/4  
24
    น.ส.กมลชนก    กองแก้ว
5/4  
25
    นายวีรชน    วงศ์ตาผา
5/3  
26
    นายสุภเวช    หมื่นโฮ้ง
5/3  
27
    นายรักชีวิน    คำอั้น
5/2  
28
    นายรังสิมันตุ์    หมื่นแจ่ม
5/1  
29
    นายรชต    กองจันทร์
5/5  
30
    นายสุรวัศ    รอดภัย
5/6  
31
    นายรัชชานนท์    อินทร์คำเชื้อ
5/10  
32
    นายมินฮาร์ท    ปาณะลักษณ์
5/10  
33
    นายอัครภูมิ    บัดติยา
5/10  
34
    น.ส.วริศรา    วารี
5/9  
35
    นายสิทธิกร    ศรีฤทธิสกุล
5/9  
36
    นายยุรนันท์    บุญมาก
5/9  
37
    นายเมฆินทร์    อัครเทวาทินทร์
5/9  
38
    นายรติพงศ์    บำรุงพาณิชย์
5/6  
39
    นายสิณะมล    ตระกูลอภิรักษ์
6/1  
40
    นายเอกรินทร์    ไชยทองคำ
6/10  
41
    นายศรัณญพงศ์    คำสาร
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 41 คน