โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพรัช เฉยเมล์   
สถานที่เรียน :     วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:58:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายบริวุฒิ    จิรมงคลรัช
6/1  
2
    นายเด่นภูมิ    เลาย่าง
6/10  
3
    นายนภัส    อินทจักร
6/10  
4
    นายณัฐวิชญ์    อ่อนอุทัย
6/8  
5
    นายถนัดกิจ    ตานัง
6/8  
6
    นายธรรมรัตน์    ลักขธรรม
6/8  
7
    นายธนบัตร    วังพุททรง
6/8  
8
    นายธีรภัทร์    วงศ์เขียว
6/8  
9
    นายณัฐวัชต์    โนวรรณ์
6/7  
10
    นายดนุพล    คำดวงดาว
6/11  
11
    นายธนภัทร    ถนอมสุข
6/11  
12
    นายทินภัทร    หลวงจินา
6/15  
13
    นายธตรฐ    วงศ์จันทร์ทิพย์
6/13  
14
    นายณัฏฐพัชร์    เหลี่ยงตระกูล
6/13  
15
    นายณัฏฐกัลย์    อภิหนูเมือง
6/12  
16
    นายธรรมรักษ์    ดารารัตน์
6/12  
17
    นายณัฐพล    ซ้อนฝั้น
6/12  
18
    นายบุลากร    เกี๋ยงคำ
6/11  
19
    นายปุณยวัจน์    วชิรวงค์
6/11  
20
    นายบดินทร์    วงค์กา
6/7  
21
    นายดรัสวัต    ถมยา
6/7  
22
    นายธนิน    ทรงมณี
6/4  
23
    นายเดชาวัฒน์    อรรถนิรันดร์
6/3  
24
    นายธรณ์ธวัช    ทิพย์ชู
6/2  
25
    นายนราพงศ์    สาทริยารัตน์กุล
6/2  
26
    นายนฤบดินทร์    ปากหวาน
6/2  
27
    นายนันทพงศ์    ชมมาลา
6/2  
28
    นายธนพงษ์    สุปินตา
6/2  
29
    นายธนกฤต    อินต๊ะวิไชย
6/1  
30
    นายธนพูน    ดารารัตน์
6/4  
31
    นายณัฐธพงษ์    วงศ์ชัยสุรดิษ
6/4  
32
    นายถิรายุธ    คำจีน
6/7  
33
    นายนิรัติศัย    ประทีปพจน์
6/6  
34
    นายบุญญวุฒิ    บุตรบุญ
6/6  
35
    นายธัญเทพ    สิงห์แดง
6/6  
36
    นายทำนุรัฐ    หงษ์ทอง
6/6  
37
    นายธัญวรัตม์    ปะวัลละ
6/5  
38
    นายเตชินท์    มณีวรรณ
6/5  
39
    นายต้นหนาว    วงศ์คำปัน
6/5  
40
    นายธรรมพล    ธัญเศรษฐ์กุล
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน