โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Relax Bio by Kruwan ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเปรมิกา (นักศึกษาฝึกสอน)   
สถานที่เรียน :  ตึก 2 ห้องเรียนร่วม   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:57:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ธณัชชา    ศิริปัญญา
2/9  
2
    ด.ญ.วนัชพร    ชนะอินทร์
2/10  
3
    ด.ญ.ฐิติณัฏฐ์    กันไชยต๊ะ
2/10  
4
    ด.ญ.เพชราภรณ์    โกเสนตอ
2/10  
5
    ด.ญ.จิดาภา    จุฑากรณ์
2/10  
6
    ด.ญ.พัชรีพันธุ์    เพ็งประโคน
2/10  
7
    ด.ญ.ศตพร    รินทะกะ
2/9  
8
    ด.ญ.สุพิชชา    เต็มใจ
2/9  
9
    ด.ช.ธนาธิป    ศรีถาพร
2/9  
10
    ด.ญ.วรัญญา    นามเทพ
2/9  
11
    ด.ญ.ศิรดา    วงค์ษา
2/9  
12
    ด.ช.ธนภูมิ    ดวงแสง
2/9  
13
    ด.ญ.จิรัชญา    สุนันทานนท์
2/9  
14
    ด.ช.ศุศรุษย์    ตาคำ
3/9  
15
    ด.ช.ธนวัฒน์    วงศ์ใหญ่
3/9  
16
    ด.ญ.สกุณา    ลาสุทธิ
3/9  
17
    ด.ญ.ปวริศา    สมหวาน
3/9  
18
    ด.ญ.กานต์พิชชา    ศรีมี่
3/9  
19
    ด.ช.นวพล    ฟูจันทร์ใหม่
3/9  
20
    ด.ช.ปฏิพัทธ์    แอคำ
3/9  
21
    ด.ช.กิตติ์โภคิน    ธนบดีพุทธิพัทธ์
3/9  
22
    ด.ช.ปิตุลักษณ์    ไสยแพทย์
3/9  
23
    ด.ญ.ภารุจีร์    พันตา
3/9  
24
    ด.ญ.สุรภา    ทิพย์อุโมงค์
3/9  
25
    ด.ช.ศิริชาติ    บุตรดีขันธ์
3/9  
26
    ด.ช.ไกรวิชญ์    เกตุอินทร์
3/9  
27
    ด.ช.อริยะกร    แก้วเหลี่ยม
3/9  
28
    ด.ช.สัภยา    ขัติรัตน์
3/8  
29
    ด.ช.วงศ์วรรธน์    พงค์จินะ
3/7  
30
    ด.ช.สิริพัลลภ    สิริผ่องใส
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน