โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Relax Bio by Kruwan ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล    
สถานที่เรียน :  ตึก 2 ชั้น1 ห้องเรียนร่วม   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:57:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายณัฐวุฒิ    นุยามัง
4/4  
2
    นายพิสิษฐ์    แซ่ว่าง
4/10  
3
    นายเจษฎา    แก่นการ
4/10  
4
    นายปวริศร์    ปัญญาธิ
4/10  
5
    นายภูคเณศ    สืบสถิตจิรวงศ์
4/10  
6
    นายธรรมจักร    ยงยืน
4/10  
7
    น.ส.กัญญาณัฐ    วงค์เมธา
4/10  
8
    นายณัฐวัฒน์    แก้วจา
4/10  
9
    น.ส.ภัสสร    จันทร์ทอง
4/10  
10
    นายอัษฎาวุธ    สุปัญญา
4/10  
11
    นายกรกช    ภีระคำ
4/10  
12
    น.ส.ญาณิศา    สิงหราช
5/9  
13
    น.ส.ลัญฉกร    เรืองสิทธิพลกุล
5/9  
14
    น.ส.นันท์นภัส    จันทร์หอม
5/9  
15
    น.ส.ศุภากร    แมนเมธี
5/9  
16
    น.ส.ณิชกานต์    สุวรรณกาศ
5/9  
17
    น.ส.วิชญาพร    ธัมทิง
5/9  
18
    น.ส.สุปรียา    มาลัย
5/9  
19
    น.ส.ดลพร    รัตนศรทอง
5/9  
20
    น.ส.ปรีณาพรรณ    ขันแก้ว
5/9  
21
    น.ส.มาธุสร    ถุงคำ
5/9  
22
    น.ส.รัตนาภรณ์    ศิลปเจริญ
5/9  
23
    น.ส.อารยา    กมล
5/15  
24
    น.ส.ณัฏฐณิชา    เสมอใจ
5/15  
25
    น.ส.จีราวรรณ    ดวงไทย
5/9  
26
    น.ส.ศิรภัสสร    ผ่องแล
5/9  
27
    น.ส.อัยมี่    มะหะหมัด
5/5  
28
    น.ส.นภสร    กุนาสิงห์
5/5  
29
    น.ส.ธัญสุดา    แซ่ลี้
5/5  
30
    นายนวพล    เทพขาว
5/6  
31
    นายทีบาร์    จาวรรณ์
5/6  
32
    น.ส.ธัญกมล    ลังกาเปี้ย
5/7  
33
    น.ส.ธนัชนันท์    กัญจินะ
5/7  
34
    น.ส.นันท์นภัส    วิภาทิวาภรณ์
5/9  
35
    น.ส.แพรวา    คิดไชย
5/9  
36
    น.ส.ถนัญญา    กาละวิน
5/9  
37
    น.ส.เพียงฟ้า    วงศ์คำ
5/9  
38
    น.ส.พิมพ์นภัส    ละไม
5/9  
39
    น.ส.สุพันธ์ธีรา    มนต์ตรีกุศล
5/9  
40
    น.ส.ฟ้ารุ่ง    กันทา
6/5  
41
    น.ส.รินทร์ลดา    อารี
6/5  
42
    น.ส.สิริกร    กิ่วป่า
6/5  
43
    น.ส.อรพนิต    ตระกูลทิม
6/5  
44
    น.ส.ดวงหทัย    ทรายคำ
6/5  
45
    น.ส.พิชญาภา    เย็นสมพงศ์
6/5  
46
    น.ส.ทอฝัน    เพียรศิลป
6/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 46 คน