โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกาญจนา ศิริบุญยืน   
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชรังสรรค์   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:57:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ธารินัญท์    เรือนคำ
2/3  
2
    ด.ญ.รินรดา    ตุ้ยทา
2/3  
3
    ด.ญ.ทอฝัน    ศรีพราย
2/3  
4
    ด.ช.อันดามัน    เนมิราช
2/5  
5
    ด.ช.เมธโชติ    ถึงกาศ
2/6  
6
    ด.ช.วรพล    โพธิ
2/6  
7
    ด.ญ.ณฐพร    วรรณสวน
3/8  
8
    ด.ญ.ปิยธิดา    เงินถา
3/8  
9
    ด.ญ.ณัฐณิชา    คำหอม
3/8  
10
    ด.ช.ธราธร    หิรัญบดินทร์
3/12  
11
    ด.ช.ธีรภัทร    ทองคำฟู
3/13  
12
    ด.ช.พีรวัส    แจ้งสว่าง
3/13  
13
    ด.ช.สโรจน์ภัณฑ์    กองแก้ว
3/13  
14
    ด.ญ.ธนพร    พรมใจดี
3/8  
15
    ด.ช.กิตติคุณ    ชูบุญ
3/6  
16
    ด.ญ.ศุกลภัทร    ด่านประเสริฐชัย
3/6  
17
    ด.ช.ทวีศักดิ์    นำมา
3/6  
18
    ด.ญ.จรีภรณ์    รัตนสุวรรณ
3/4  
19
    ด.ญ.ศุภิสรา    เชิดฟ้อน
3/4  
20
    ด.ช.ศิริโชค    ใจมะโน
3/3  
21
    ด.ช.ยุทธวีร์    นาคำ
3/3  
22
    ด.ช.กฤษณ์    จุ้ยประชา
3/3  
23
    ด.ช.วรัชญ์ชานนท์    หวานเสียง
3/3  
24
    ด.ช.รชต    โกมลวิจิตรกุล
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน