โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Scrabble (Crossword Game)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูชลดา สุมา, ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1233-1234   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:56:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายจิรศักดิ์    บุญสม
4/1  
2
    น.ส.ณัฐกฤตา    คำแสน
4/15  
3
    น.ส.พรนับพัน    โอ่งเคลือบ
4/11  
4
    น.ส.มณฑกานต์    จิวเจริญ
4/7  
5
    น.ส.อภิชณัฎฐ์    เขตสุวรรณ์
4/7  
6
    น.ส.ชวัลลักษณ์    ทินอยู่
4/4  
7
    น.ส.รัฐนันท์    ทองสิริ
4/3  
8
    น.ส.ณัฐชญา    เศรษฐีธาดา
4/3  
9
    น.ส.อภิชญา    ทุมา
4/2  
10
    น.ส.ปพิชญา    ทวีกุล
4/2  
11
    น.ส.กัญญาณัฐ    ชุ่มคำ
4/2  
12
    นายจิรภัทร    ฐิติพรรณกุล
4/1  
13
    น.ส.ธนัชพร    โนจิต
4/1  
14
    น.ส.จิรวรรณ    อุทัยคาม
4/1  
15
    น.ส.ญาณิศา    คงธนพาณิชย์
5/7  
16
    น.ส.ธัญยกาญจน์    ละลี
5/12  
17
    น.ส.สิปางฉัตรวี    เจริญเดชาวงศ์
5/14  
18
    น.ส.กัลยวรรธน์    นุ่นสำลี
5/14  
19
    น.ส.สพัชญ์นันทน์    โชติญาณปิติ
5/14  
20
    นายจารุพัฒน์    บุญชุ่มใจ
5/6  
21
    น.ส.จันทรจรัส    แซ่หลอ
5/6  
22
    น.ส.เกษร    สมบุญบัติ
5/4  
23
    น.ส.กรรณิกา    เรพล
5/3  
24
    น.ส.กัญญ์พัชรนันท์    ธนพรวุฒิภัทร
5/4  
25
    น.ส.กันต์ชนันกมล    ธนพรวุฒิภัทร
5/4  
26
    น.ส.อริยา    เทพคำลือ
5/4  
27
    นายธนัท    บุญมี
5/4  
28
    น.ส.นันท์นภัส    อภัยศรี
6/11  
29
    น.ส.เนตรนภา    สรีระศรีฤทธิ์
6/11  
30
    น.ส.อัจฉรา    ไพโรจน์
6/11  
31
    น.ส.ไรวินท์    อิสระกำธร
6/11  
32
    น.ส.ปวันรัตน์    สุทธเนตร
6/14  
33
    น.ส.ญาษิดา    จันสีมุ่ย
6/14  
34
    น.ส.อริสรา    บุญมาเรือน
6/14  
35
    น.ส.วีรินทร์    ยาอินตา
6/14  
36
    น.ส.สุวพิชญ์    จองเซ
6/14  
37
    น.ส.ธันยพร    พลนาค
6/14  
38
    นายชลกร    วรรณวิจิตร
6/10  
39
    น.ส.กรกมล    แก้วจันทร์
6/7  
40
    น.ส.แพรวรา    วรรณภิระ
6/3  
41
    น.ส.ใจรดา    พรมเพ็ชร์
6/3  
42
    น.ส.ปัณณธร    นรเทพ
6/3  
43
    น.ส.สุลักขณา    ศรีสว่าง
6/5  
44
    น.ส.พิริยาภรณ์    บุญช่วยชู
6/5  
45
    น.ส.พัชริญา    ปินตา
6/5  
46
    นายวรพันธุ์    กิตติพงศ์เดช
6/5  
47
    น.ส.ธัญรดี    ขำชัยภูมิ
6/5  
48
    น.ส.เบญจวาริน    พรพิศาล
6/5  
49
    น.ส.ปิยาพัชร    กันสุวรรณ์
6/5  
50
    น.ส.กริษฐา    จุ้ยพิทักษ์
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน