โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1      ระดับชั้น  : ม. 5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย   
สถานที่เรียน :  อาคาร 13 ชั้น 1   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:56:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายณัฏฐชัย    นนทะสร
5/1  
2
    นายณัฐธี    คำฟู
5/12  
3
    นายชนะภัย    ศรีคำ
5/13  
4
    นายใจปรีดา    พรมเพ็ชร์
5/13  
5
    นายณัฐภัทร    แก้วประถม
5/13  
6
    นายชยุตรา    ผาวงศ์
5/15  
7
    นายณัฐนนท์    คำเสาร์
5/15  
8
    นายณัฐภัทร    ชัยมงคล
5/15  
9
    นายเดโชชัย    บุญรสศักดิ์
5/15  
10
    นายเกื้อคุณ    ชมชื่น
5/15  
11
    นายณัฐณัส    อมรศรีวัฒนกุล
5/15  
12
    นายชวิน    เทียนทอง
5/15  
13
    นายต้นตุลา    เขื่อนนิล
5/15  
14
    นายธนภัทร    ลวงระแหง
5/16  
15
    นายณัฐปคัลภ์    จันทรวัชร
5/11  
16
    นายธนภูมิ    เตจ๊ะนัง
5/11  
17
    นายณัฐภัทร    วรหาญ
5/2  
18
    นายคุณานนต์    จิ่งต่ามน
5/2  
19
    นายจิรายุ    ฐิติพรรณกุล
5/2  
20
    นายกวีทรรศน์    ใจวีระวัฒนา
5/3  
21
    นายกิตติพล    ทาอิ่นคำ
5/3  
22
    นายจีราวัฒน์    สุขจุ้ย
5/4  
23
    นายชนกันต์    ธนวงค์อุดม
5/5  
24
    นายกฤตภาส    ราชบัณฑิตย์
5/6  
25
    นายตรีสุวรรณ    เดชะกูล
5/6  
26
    นายชิษณุพงศ์    อภิวงศ์เจริญ
5/8  
27
    นายเกรียงศักดิ์    สุใจ
5/8  
28
    นายณัฐพงศ์    เก่งการทำ
5/8  
29
    นายชนาธิป    ทำการดี
5/9  
30
    นายกรณ์จีรัน    ตระกูลอภิชารัตน์
6/11  
31
    นายธนบดี    ไกรทอง
6/10  
32
    นายพีรณัฐ    จันโม
6/9  
33
    นายธนพัฒน์    ปันป่า
6/8  
34
    นายภูดินันท์    สิงห์โสภณ
6/3  
35
    นายภูริพล    ศรีกา
6/1  
36
    นายปุญญพัฒน์    จารุวรรณ
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 36 คน