โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Running Club (วิ่งชิวๆกับครูตุ่ย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์,ครูวัชรพงษ์ ธนันศรี   
สถานที่เรียน :  สนาม   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:55:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายคาซูโนริ    คานาซาวะ
4/1  
2
    น.ส.ไพลิน    สุภาพกุล
4/3  
3
    นายนวกร    พาจรทิศ
4/3  
4
    น.ส.ศศิวิมล    ชินทะวัน
4/6  
5
    น.ส.สุพิชญา    ไทยลา
4/6  
6
    น.ส.ภคพร    ทนันชัย
4/6  
7
    น.ส.ณัฐนันท์    แดงเขียว
4/6  
8
    นายจิณณวัทย์    ทิพยะ
4/9  
9
    น.ส.ภัคจิรา    ชัยเมืองใจ
4/9  
10
    นายรัตนเกียรติ    พงษ์สุวรรณ์
4/11  
11
    นายกฤชรัช    นิธิศปรีชากร
4/11  
12
    นายอภิสิทธิ์    ยศสุข
4/13  
13
    น.ส.ศมิรตา    ขันอุไร
4/3  
14
    น.ส.ธัญชนก    ภิญโญจิตต์
4/3  
15
    น.ส.ปพิชญา    วิชัยยา
4/3  
16
    น.ส.ธนภรณ์    เรือนพันธ์
4/2  
17
    นายสิรวิชญ์    ปันทะสิทธิ์
4/2  
18
    น.ส.ปัญญ์ชลี    วิมล
4/2  
19
    นายศุทธวุฒิ    สิทธิวัง
4/2  
20
    น.ส.ณภัทรสิริ    ไตรเดช
4/2  
21
    นายนวรัตน์    สุกันทา
4/2  
22
    นายราชอาณาจักร    เกิดมีทรัพย์
4/2  
23
    น.ส.ชุติกาญจน์    สุพรรณรัตน์
4/2  
24
    นายโคทาโร่    คาวาคามิ
4/2  
25
    น.ส.ตะวันวาด    นันทวงค์
4/2  
26
    นายกานต์    สุขสันต์
4/2  
27
    นายวายุภัทร์    ตรีสุข
5/2  
28
    นายอภิพร    บุนนาค
5/3  
29
    นายฐนาพันธ์    อินทานุวัฒน์
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน