โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Running Club (วิ่งชิวๆกับครูตุ่ย)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์,ครูวัชรพงษ์ ธนันศรี   
สถานที่เรียน :  สนาม   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:55:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ช.ณัฐวุฒิ    นิธิอุดมฤทธิ์
1/9  
2
    ด.ญ.ปภัสสร    หว่าหลิ่งต๊ะ
1/9  
3
    ด.ช.ธีระกรินทร์    ทองเพ็ญ
1/9  
4
    ด.ช.ญาโนภาส    บุญเติม
2/10  
5
    ด.ช.อลงกรณ์    เจิ้ง
2/10  
6
    ด.ช.ปัณณวิชญ์    ธงทอง
2/10  
7
    ด.ช.ไอดิน    ศรีสง่า
2/10  
8
    ด.ช.วรภพ    ภูทองโปร่ง
2/10  
9
    ด.ญ.อัจฉรารัศ    เทพรักษา
2/12  
10
    ด.ช.พชร    ไชยทุม
2/12  
11
    ด.ช.ยศภฤต    เอี่ยมไตรรัตน์
2/12  
12
    ด.ช.วรรณกร    พาณิชย์ธนกิจ
2/10  
13
    ด.ช.พงศพัศ    ต้นเงิน
2/10  
14
    ด.ช.รามิล    อภิวงค์
2/3  
15
    ด.ช.นิพิธพนธ์    ยี่ลังกา
2/3  
16
    ด.ญ.มณฑิรา    เมืองมา
2/9  
17
    ด.ช.กรณ์    ธนวิโรจน์กุล
2/10  
18
    ด.ญ.นัทธชยา    ทวยหาญรักษา
2/10  
19
    ด.ช.ศิริศักดิ์    เรือนดี
2/10  
20
    ด.ช.ปิยพัชร์    เลียวเลิศวงศ์
2/10  
21
    ด.ช.ทีปกร    ไชยชนะ
2/10  
22
    ด.ช.มัชฌิมา    ขำเนตร
3/8  
23
    ด.ญ.ธัญวรัตน์    แสนสมบัติ
3/4  
24
    ด.ญ.ปพิชญา    ภัทรพิสิทธิ์พร
3/4  
25
    ด.ช.จตุรวิทย์    มูลนิลตา
3/4  
26
    ด.ช.นวพล    ยิ่งยงมหาทรัพย์
3/3  
27
    ด.ช.กฤต    พรหมอินทร์
3/3  
28
    ด.ช.เดชเด่น    หนูคงเจริญวิทย์
3/3  
29
    ด.ช.วรพล    แสงโรจน์
3/3  
30
    ด.ช.โชคชานันท์    ทูลรัตนไชย
3/3  
31
    ด.ช.นนทน์    พิทักษ์ไตรภพ
3/3  
32
    ด.ช.วาเม    สิงหพันธุ์
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 32 คน