โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดูซีรีย์ (เกาหลี)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูลีน่าร์ เรือนทิพย์   
สถานที่เรียน :  ห้องภาษาต่างประเทศที่ 2 อาคาร 2 ชั้น 1   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:21:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    ด.ญ.ภทรมน    ท่างาม
1/3  
2
    ด.ญ.ปาณิสรา    พรมศิริ
1/5  
3
    ด.ญ.พรภัชชา    รุ่งทองคำกุล
1/5  
4
    ด.ญ.ปนัดดา    โสมาศรี
1/5  
5
    ด.ญ.ธนัชพร    ทิพย์ประยูร
2/7  
6
    ด.ญ.ปวีณ์ธิดา    ค้าข้าว
2/7  
7
    ด.ญ.พีรดา    ภูมิพฤกษ์
2/8  
8
    ด.ช.ภูมินทร์    ทาปัน
2/10  
9
    ด.ญ.กนกพิชญ์    จริยา
2/10  
10
    ด.ญ.ปรมาพร    มูลสมบัติ
2/10  
11
    ด.ญ.ปริยากร    ป๊อกแก้ว
2/7  
12
    ด.ญ.ครองขวัญ    บุญมาปะ
2/7  
13
    ด.ญ.วารินทิพย์    บุญมี
2/7  
14
    ด.ญ.ปารณีย์    ป๊อกแก้ว
2/6  
15
    ด.ญ.ภัควลัญช์    ปัญญา
2/7  
16
    ด.ญ.พิมพ์พิชญา    ใจจิตร
2/7  
17
    ด.ญ.พิยดา    พงศ์กรกัมพล
2/7  
18
    ด.ญ.รินรดา    สิทธิตัน
2/7  
19
    ด.ญ.ธีราภรณ์    ขันพา
2/7  
20
    ด.ญ.ณรินทร์ลักษณ์    สุยะเขต
3/5  
21
    ด.ญ.อังค์วรา    จึงตระกูล
3/5  
22
    ด.ญ.ณัฐพร    บุญฟู
3/5  
23
    ด.ญ.ณัฐณาจน์    นามบุตร
3/11  
24
    ด.ญ.อภิชญา    ท่างาม
3/11  
25
    ด.ญ.คาโย้    โอะคุ
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน