โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 12      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์   
สถานที่เรียน :  ตึก 10   วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 22:11:51 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1
    นายภูมิ    เหลี่ยมวานิช
4/2  
2
    นายพีรัชชัย    จันตาราม
4/11  
3
    นายอินทนินท์    รุจิระชัยมงคล
4/10  
4
    นายธนกฤต    ชัยนำ
4/10  
5
    นายปวรปรัชญ์    แสนหลี
4/6  
6
    นายสิรภพ    ช่องดารากุล
4/6  
7
    นายปิยนัตต์ภูมิ    สุทินโน
4/6  
8
    นายภัทรพล    บุญยมหา
4/5  
9
    น.ส.ณชญาดา    เสนากิตต์
4/4  
10
    น.ส.สิรภัทร    คำมุง
5/1  
11
    น.ส.ภัคอร    แก้วเกตุศรี
5/1  
12
    นายฌามา    วจนชัย
5/1  
13
    นายปวริศ    โยธาราษฎร์
5/1  
14
    น.ส.อภิชญา    วงค์อินทร์
5/1  
15
    น.ส.ชุณหกาญจน์    แก้วมูล
5/1  
16
    นายปิยวัฒน์    ปินตา
5/1  
17
    น.ส.ชญาดา    เลิศสงคราม
5/1  
18
    นายกษิดิศ    เสริมศรี
6/1  
19
    นายเทพฤทธิ์    เงินสลึง
6/1  
20
    นายชนพัฒน์    ใจกว้าง
6/1  
21
    นายนิติธร    ตันกิม
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน