โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


ระบบลงทะเบียนกิจกรรม/ชุมนุม ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน


  เปิดลงทะเบียน 16 พฤศจิกายน- 24 พฤศจิกายน 2560


เริ่มเรียนกิจกรรมชุมนุม ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

  ตรวจสอบกิจกรรม / ชุมนุม รวมห้อง ม.ต้น

  ตรวจสอบกิจกรรม / ชุมนุม รวมห้อง ม.ปลาย
  ตรวจสอบกิจกรรม / ชุมนุม แยกห้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เรียนคาบที่ 8 ทุกวันศุกร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรียนคาบที่ 6 ทุกวันศุกร์ 
1. นักเรียนที่ประสบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรม / ชุมนุมให้ไปโพสในเพส กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แจ้ง ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขประจำตัวนักเรียน และปัญหาที่นักเรียนพบ
 
2. ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรม / ชุมนุม ได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.yupparaj.ac.th ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 
 


พัฒนาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)