Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระวิทย์ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พันธกิจและเป้าประสงค์
1. ศึกษาและพัฒนาปฏิรูปการเรียนรู้โดย
จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม
3. พัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานครูมืออาชีพ


หลักสูตรวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์,
พสวท. ,พสวท.สมทบ, SMART YRC


kid

sc_kid58

buda

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

niroge

นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
องค์กรพิพิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สื่อการสอน LO สหวิทยาดอทคอม
SAScurriculumpathwars

ชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ครูมงคล ปัญญารัตน์

 

กิจกรรมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนรู้ ICT
Acid Base
CHEMICAL BOND
Enantiomer
ทดสอบเรื่องโครงสร้างอะตอม
ปฏิกิริยารีดอกซ์
เซลล์กัลวานิก
การดุลปฏิกิริยารีดอกซ์
อ่านชื่อกลุ่มไอออน
พอลิเมอร์
Download

ผลงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
เรื่อง ไฟฟ้าเคมีโดยใช้สื่อ Learning Object ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย ครูเชษฐา แซ่เต็ง

ผลงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 5E โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย ครูจิตรัตน์ดาห์ ผดุงวิรุฬห์พร

ผลงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง สารและสมบัติของสาร

โดย ครูศรีพรรณ นาพรม

แบบฝึกหัดเรื่องสมดุลเคมี
อนาคตครูไทย(C)
โครงการยกระดับครูวิทย์ ปี 2554

 

 

ผลงานนักเรียน
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
การลำเลียงสารผ่านเซลล์
การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ
ในร่างกายมนุษย์
การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ
ในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช

 

ดอยอินทนนท์

กิ่วแม่ปาน

ดอยอินทนนท์

ครูวิทย์ไปดอยอินทย์กับนักเรียน
sc
วันครูปี 2559
pro_sc1

นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อคณะกรรมการที่มาตัดสินโครงงาน และนำเสนอต่อผู้ที่สนใจทั่วไป ในงานสัปดาห์วิทยาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 17 ถึง 20 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

science_proj58

คณะครูและนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เตรียมตัวไปติดตั้งโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

stem2

กิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2558

นักเรียนนำเสนอกิจกรรมถุงประคบร้อน และกิจกรรมสัญญาณกันโขมย

stem1

กิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2558

นักเรียนโรงเรียนยุพราชให้ความรู้กับน้อง ๆ

pck_last

อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียน

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ (สิ้นสุดโครงการ PCK)

camp_sc

คณะครูและนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดค่ายวิทยาศาสตร์ สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 มกราคม 2557น้อง ๆ โรงเรียนวัดห้วยแก้วได้รับทั้งความสนุกสนาน

จากกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ การปล่อยจรวดขวดน้ำ การใช้กล้องจุลทรรศน์

รวมถึงเล่นเกมสันทนาการกับรุ่นพี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

jap

นายเชษฐา แซ่เต็ง เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2556

physic

โรงเรียนยุพราช ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันฟิสิกสัประยุทธ์ รับรางวัลโล่เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน

วันที่ 7-8 มกราคม 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันประกวดผลงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 62 รอบคัดเลือกกลุ่มดอยสุเทพ
ในวันที่ 29-30 กันยายน
ครูจิตรัตน์ดาห์ ผดุงวิรุฬห์พร ส่งผลงาน เพื่อขอพิจารณาเลื่อนวิทยาฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ
โดยมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง  ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2554  ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 E   โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ครูศรีพรรณ นาพรม ส่งผลงาน เพื่อขอพิจารณาเลื่อนวิทยาฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ

โดยมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดข้าวโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงราย
โดย น.ส.อภิญญา หาญขุนทด ครูทิพาพร ขวัญแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานผ่านการคัดเลือกเข้านำเสนอ Super Science high School ณ เมืองโยโกฮามา
ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่โครงงานสบู่จากรำข้าวเหนียวสีดำ โดย น.ส.สุภิญญา สถิตเลิศสกุล ครสมศักดิ์ ปริชานิ
เป็นครูที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของสารเหนียวที่มีต่อผลการเคลือบติดเชื้อ
ไรโซเบียมบนผิวเมล็ดถั่วเหลือง โดย น.ส.ปาริฉัตร แอ่นดอน, น.ส.ณิชนันทน์ นันตาวงค์
ครูทิพาพร ขวัญแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงงานการศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายพอลิแลกติกแอซิดที่มีต่อสัญฐานของเส้นใยนาโน
ในกระบวนการขึ้นรูปแบบอิเล็กโตรสปินนิ่ง โดย น.ส.ณัฐภัทร ไชยอำมาตย์, นายธนวิชญ์ คำสิงห์
ครูพิมล อนันตา เป็นครูที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ชุมนุมนักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ "สภาวะอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ.2552
ถึง พ.ศ.2554" ครูศิริพร พรหมวงศ์ และครูพรรณประภา ประพันธ์ เป็นครูที่ปรึกษา
รางวัลชมเชย ระดับภาคเหนือ ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ "ปี 2012 โลกจะแตกจริงหรือ"
ครูศิริพร พรหมวงศ์ เป็นครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยยินดีต้อนรับสมาชิกครูย้ายเข้ามาใหม่ ได้แก่
ครูวินัย ฟุ้งวัชรากร สอนวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมต้น
ครูวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ สอนวิชาฟิสิกส์มัธยมปลาย

เชษฐา

ครูเชษฐา แซ่เต็ง นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเพทฯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) วันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ราชภัฏดูงานเคมี นักศึกษาสาขาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี โดยมีคณะครูสาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แนะนำการจัดการเรียนรู้สาขาเคมีตามแนวของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2555
LO ครูเชษฐา แซ่เต็ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สื่อการสอน Learning Object และการผลิตสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 15,22 ธันวาคม 2554 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ครูพิมพรรณและคณะ นำนักเรียนโครงการ พสวท.สมทบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2554 ณ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อำเภอพูลตาหลวง
จังหวัดชลบุรี

chetha

ครูเชษฐา แซ่เต็ง เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ SAS
Curriculum Pathways ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

niroge ครูนิโรจน์ แก้วชะเนตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ค่ายโอลิมปิควิชาการค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์
วันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
sc คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เชียงใหม่ โดยโรงเรียนยุพราชดำเนินการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพ ทั้งระดับมัธยมต้นและปลาย
e_hub ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดทำสื่อการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมิรามา กรุงเทพฯ
sun_energy กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โดยห้องเรียนสีเขียว นำโดยครูสุนันท์ สโมสร ครูจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร ครูศรีพรรณ นาพรม ร่วมกับนักเรียนเดินรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด ให้ความรู้ แก่ชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอนาคตเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดใช้ได้ไม่มีวันหมด และไม่เกิดปัญหาต่อ สิ่งแวดล้อม
science_tour

ชุมนุมวิทยาศาสตร์สัญจร นำพานักเรียนร่วมงาน "วิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 2 นวัตวิศวกรรมเพื่อโลกสีเขียว"
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนร่วมชมนิทรรศการ และทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่คณะวิศวกรรม จากหลากหลายมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2554

nicky นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร และนายเชษฐา แซ่เต็ง นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงาน AYSF 2011 4th Youth Science Festival "Form Nature To Technology" ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี
science_project

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์  18 - 20  สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ร่วมส่งโครงงานเข้าประกวดและได้ผลรางวัลเป็นที่น่าภูมิใจ

chetha นายเชษฐา แซ่เต็ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2554 โดยร่วมการนำเสนอสื่อการสอนวิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี
ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2554 นักเรียนได้ เข้าเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์
meeting ผู้อำนวยการนายวิษณุ ไชยแก้วเมร์และรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษานายสุรพงษ์ ญาณสาร เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00 น. ได้มอบนโยบายและแนวคิด ด้านการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งระบบ โดยเน้นการทำงานเป็นทีม
petroleum

ครูพิมพรรณ ช่วงสกุล และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดค่ายทัศนศึกษานักเรียน พสวท.สมทบ
ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่อปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา
นักเรียนได้ศึกษาแหล่งปิโตรเลียม อ.ฝาง ร่วมบริจาคผ้าห่มและเครื่องกันหนาว
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ศึกษาแหล่งเรียนรู้พลังงานใต้พิภพ แวะเยี่ยมชมสวนส้มทรายทอ ง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ครูพิมพรรณครูพันธ์นิดา

ครูพิมพรรณ ช่วงสกุล ครูพันธ์นิดา ด่านธนดล และคณะครู ม.4 นำนักเรียนทัศนศึกษาพืชสวนโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553

อบรมครู online

ครูวิทย์ที่เข้าร่วมโครงการ E-Training สอบผ่านทุกคน ได้รับประกาศนียบัตรดังนี้
ครูอภิวันท์ เลี่ยมมินฟุล ครูทิพาพร ขวัญแก้ว ครูพิมพรรณ ช่วงสกุล ครูศรีพรรณ นาพรหม ครูวัชราพร ฉลาด ครูพุทธชาติ ศิริปัญญา ครูศิริพร พรหมวงศ์ ครูนิโรจน์ แก้วชะเนตร ครูพิมล อนันตา ครูพันธ์นิดา ด่านธนดล ครูจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร ครูเชษฐา แซ่เต็ง ครูชลธิชา พิกุลวรชัย

niroge อ.นิโรจน์ แก้วชะเนตรเข้าร่วมฝึกอบรมการติดตามและประเมินผล การฝึกอบรม
การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ให้จัดการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษา ในภูมิภาค(Education Hub) วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมเดอะปรินส์เซสส์บีซ รีสอร์ท อ.แถลง จ.ระยอง
Science Show ครูจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด Science Show ในงานเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2553

ครูมัณฑนา ครูมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช นำเสนอผลงานที่พิษณุโลก
ครูอี๊ด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบด้วย การพัฒนาครูด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
อ.เชษฐา แซ่เต็งเข้าร่วมสังเกตการณ์ค่ายโอลิมปิกวิชาการณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-24 ตุลาคม 2553
การพัฒนาการใช้งาน ActivBoard พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนกับอุปกรณ์ K'NEX ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553

ปี 2553 อ.เชษฐา รับรางวัลชนะเลิศประกวดสื่อ ICT มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ปี 2553 อ.เชษฐา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองประกวดสื่อการสอนกับกระดานอัจฉริยะ
ปี 2551 อ.เชษฐา รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี 2551 อ.เชษฐา รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดสื่อ "Learning Object" สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่   ติดต่อกลุ่มสาระวิทย์ E-mail : Chetha204@hotmail.com