เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
 
1. ครูธีรวัฒน์ บุญทวี      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. ครูอภิณห์ภัค ก๋าอิน      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. ครูบุปผา ธนะชัยขันธ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. ครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7. ครูพิมลพร แสนสุรินทร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8. ครูวรวัฒน์ ธรรมวงศ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9. ครูขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2560
 
1. นายสุพจน์  ศรีปัญญา   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องหมายการรับรองคุณภาพ ในรายวิชา ธุรกิจ