เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
 
1. ครูธีรวัฒน์ บุญทวี      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. ครูอภิณห์ภัค ก๋าอิน      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. ครูบุปผา ธนะชัยขันธ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5. ครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2560
 
1. นายสุพจน์  ศรีปัญญา   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องหมายการรับรองคุณภาพ ในรายวิชา ธุรกิจ