เลือกฝ่าย :

ฝ่ายบริหาร


นายบุญเสริญ สุริยา ( Mr. Boonsern Suriya ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางสาวเกษแก้ว ภักดี ( Miss Keskaew Puckdhi ) รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด ( Mr. Rangsarit Iamsaard ) รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายธนัฏฐ์ แสนแปง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางผกาพรรณ พรหมมานุวัติ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ