ข่าวประชาสัมพันธ์ : กระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 21 Jul 2015       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2420

กระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558
กระบวนงานโรงเรียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 


1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.  [ดาวน์โหลดที่นี่]
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ   [ดาวน์โหลดที่นี่]
3. การย้ายออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ    [ดาวน์โหลดที่นี่]
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ    [ดาวน์โหลดที่นี่]
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ    [ดาวน์โหลดที่นี่]
6. การเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ    [ดาวน์โหลดที่นี่]
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ   [ดาวน์โหลดที่นี่]
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ   [ดาวน์โหลดที่นี่]