ข่าวประชาสัมพันธ์ : แบบฟอร์มนิเทศภายใน

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 7 May 2015       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2666
ไฟล์เอกสาร : Download

การสังเกตการจัดการเรียนรู้แบบคู่สัญญา ( Peer  Observation )

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้     ฝ่ายจัดการศึกษา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่