ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 13 Mar 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2956
ไฟล์เอกสาร : Download

         ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้
                  1. ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบที่ 1 
                  2. ไฟล์หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
                  3. แบบตอบรับการเข้าสอบรอบที่ 2
                  4. แบบฟอร์มขอทราบคะแนนผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1  (เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลสอบรอบที่ 1 เท่านั้น)
              ผู้ประสงค์ขอทราบคะแนนผลสอบ ให้ดำเนินการดังนี้
                      1. กรอกรายละเอียกตามแบบฟอร์มขอทราบคะแนน
                      2. แนบหลักฐานประกอบ
                      3. ส่งทาง E-mail : soyamt@ipst.ac.th