ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมเมื่อจำนวนผู้ชม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 256121 Jul 201897
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่1020 Jul 201861
การมาเยื่ยมโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ21 Jul 201871
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256121 Jul 201868
งานวิพิธทัศนา ภูมิปัญญา"ยุพราช"20 Jul 201880
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 256118 Jul 201832
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 เข้าศึกษาดูงาน19 Jul 201819
ตัวแทนนักเรียนเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก19 Jul 201813
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัย ครั้งที่ 119 Jul 201815
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น21 Jul 2018147
อบรมนักเรียน โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนแบบหัวแหลม 17 Jul 2018110
พิธีสถาปนา คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 256118 Jul 201894
พิธีอำลำ คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 19 Jul 201879
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและผลิตสื่อ e-book 17 Jul 201853
อบรมโครงการ 18 ต้องห้าม17 Jul 201840
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256119 Jul 201884
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา 16 Jul 201831
พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 18 Jul 201827
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.256119 Jul 2018116
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ21 Jul 201880
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา20 Jul 201871
สพม. เขต 34 นิเทศและติดตามผลการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน20 Jul 201862
" Together As One "20 Jul 201888
อบรมวิทยากรแกนนำประจำจังหวัดเชียงรายฯ17 Jul 201869
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256119 Jul 2018135
ต้อนรับ นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่18 Jul 201896
กิจกรรมร้อยดวงใจให้ยุพราชฯ ประจำปีการศึกษา 256119 Jul 201877
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256119 Jul 201897
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี22 Jul 201825
"วันกตัญญู สูมาคาราวะครูอาจารย์" โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย19 Jul 2018251