บุคลากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

...ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น ก็คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี... พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
 
รศ.อาคม กาญจนประโชติ
รศ.อาคม กาญจนประโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
 
อธิการอานนท์ วิสุโธ
พระอธิการอานนท์ วิสุโธ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
พระมหาดร.อาทิตย์ อธิปญํโญ
พระมหาดร.อาทิตย์ อธิปญฺโญ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
นายบรรจง พลฤทธิ์
นายบรรจง พลฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
นายบรรเจิด สิทธิโชค
นายบรรเจิด สิทธิโชค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ดร.เคน สันติธรรม
ดร.เคน สันติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 
โกศล ประทุมชาติ
พ.อ.โกศล ประทุมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายชาญชัย กีฬาแปง
นายชาญชัย กีฬาแปง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวีรวิชญ์ อนันต์ชัยธนกุล
นายวีรวิชญ์ อนันต์ชัยธนกุล
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
 
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
นายธัชพล อภิรติมัย
นายธัชพล อภิรติมัย
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
นางอรวรรณ โนจนานฤดม
นางอรวรรณ โนจนานฤดม
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
 
นายสาคร ขัติยะ
นายสาคร ขัติยะ
ผู้แทนครู
กรรมการ
นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์
นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ