กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางศิริพร สายสอน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสำราญ บุญตอม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางจันทิมา วงศ์ทิพย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา ธิปัน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางดรุณี กันธมาลา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา อุปพันธ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางมัลลิกา ถิราวัตร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายประเทือง ใจแก้ว

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพิกุล บำเรอจิตต์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตตรี ภักดี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ