ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1
หม่อมราชวงศ์จันทร์ มหากุล พ.ศ. 2432-2442
2
พระยาอุปกรณ์ศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2442-2446
3
นายเงิน ตุลยสัชฎ์ พ.ศ. 2447-2448
4
นายอิน นุพงศ์ไทย พ.ศ. 2449-2449
5
ขุนประยุทธนิติสาร พ.ศ. 2450-2453
6
นายโชติ ไชยภัฏ พ.ศ. 2453-2453
7
รองอำมาตย์เอกหลวงสุนทรเสข พ.ศ. 2454-2456
8
รองอำมาตย์เอกหลวงสุทธิชัยนฤเวทย์ พ.ศ. 2457-2458
9
รองอำมาตย์ตรีหลวงวุฒิศรเนติสาร พ.ศ. 2459-2461
10
รองอำมาตย์เอกหลวงอาจวิชชาสรร พ.ศ. 2462-2467
11
รองอำมาตย์โทขุนชำนิอนุสาสน์ พ.ศ. 2467-2468
12
รองอำมาตย์เอกหลวงอาจวิชชาสรร พ.ศ. 2469-2474
13
นายถวิล ดารากร ณ อยุธยา พ.ศ. 2475-2475
14
หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช พ.ศ. 2476-2478
15
นายเกยูร ผลาชีวะ พ.ศ. 2479-2487
16
นายชื่น จรินโท พ.ศ. 2488-2490
17
นายโปร่ง ส่งแสงเติม พ.ศ. 2491-2495
18
นายโสภิต ศุขเกษม พ.ศ. 2496-2510, พ.ศ. 2512-2515
19
นายสนอง มณีภาค พ.ศ. 2511-2512
20
นายสุเชฎฐ วิชชวุต พ.ศ. 2516-2520
21
นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ พ.ศ. 2520-2525
22
นายสมชาย นพเจริญกุล พ.ศ. 2525-2535
23
นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2535-2537
24
นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2537-2540
25
นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2541-2544
26
นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2544-2547
27
นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ พ.ศ. 2547-2549
28
นายบรรจง พลฤทธิ์ พ.ศ. 2549-2552
29
นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ พ.ศ. 2554-2557
30
นายบุญเสริญ สุริยา พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน