คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

ดร.เคน สันติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
พระอธิการอานนท์ วิสุโธ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ดร. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
นายบรรจง พลฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายบรรเจิด สิทธิโชค ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายสาธิต คำหน่อแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
รศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
พล.ท. โกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายชาญชัย กีฬาแปง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายวีรวิชญ์ อนันต์ชัยธนกุล ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นายอภิชาติ กลั่นบิดา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นายสาคร ขัติยะ ผู้แทนครู กรรมการ
นางอรวรรณ โนจนานฤดม ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
 
นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ