• ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ

  ลักษณะพันธุกรรมนอกจากถูกควบคุมโดยยีนบนออโตโซมแล้ว ลักษระพันธุกรรมบางลักษณะ
  ยังถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ การแสดงออกของลักษณะพันธุกรรม ที่ถูกควบคุม
  บนโครโมโซม X ในเพศหญิง ซึ่งมีโครโมโซมเพศ XX จะมีแอลลีลควบคุมลักษระอยู่เป็นคู่ โดยแอลลีลหนึ่งได้รับมาจากพ่อ อีกแอลลีล หนึ่งได้รับมาจากแม่ แต่ในเพศชายซึ่งมีโครโมโซมXY จะมีแอลลีลบนโครโมโซม X ที่ได้รับมาจากแม่เท่านั้น ส่วนลักษณะที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม Yก็จะปรากฏเฉพาะในเพศชาย และเนื่องจากผู้ชายมีแอลลีลบนโครโมโซม X เพียงแอลลีลเดียว เพศชายจึงปรากฏฟีโนไทป์ตามแอลลีลที่มีอยู่ แม้จะเป็นแอลลีลด้อยก็ตาม ทำให้อัตราส่วนฟีโนไทป์ที่ปรากฏใน 2 เพศแตกต่างกัน เช่น ลักษณะตาบอดสีเขียว-สีแดง ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนด้อยบนโครโมโซม X จึงพบลักษณะตาบอดสีในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพราะเพศหญิงต้องมีแอลลีลด้อย2แอลลีล จึงจะปรากฏลักษระตาบอกสี ส่วนในเพศชายมีแอลลีลด้อยเพียง 1แอลลีล ก็ปรากฏตาบอดสีได้

  ลักษณะตาบอกสีเขียว-สีแดง เป็นลักษณะด้อย กำหนดให้ c แทนแอลลีลที่ควบคุมลักษณะ ตาบอกสี และแทนCแทนแอลลีลที่ควบคึมลักษระตาปกติ และ ยีนคู่นี้อยู่บนโครโมโซม X  จึงเขียนสัญลักษณ์เป็น XCและ Xc การถ่ายทอดลักษณะตาบอดสีละเป็นดังแผนถาพ


   

   

   

   
   
 

Yupparaj Wittayalai School, Chiang mai Thailand

Look better with IE on screen 1028x768 or 1440x900 Update 10/09/2013