กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชื่อกิจกรรม/ชุมนุม ระดับชั้น จำนวนที่รับ (คน) ครูที่ปรึกษา สถานะ
Word Search ม. 1 9 / 25 คน ครูน้ำฝน โทปุญญานนท์, นางสุรีย์ รัตนธรรม ปกติ
ท่องโลกกว้างไกลด้วยการอ่านออกเสียง ม. 1 6 / 25 คน ครูพวงเพ็ชร จินดาวงศ์,ครูอิงควัฒน์ ขวัญหมัด ปกติ
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม. 1 12 / 25 คน ครูศรีพรรณ นาพรม ปกติ
English Words ม. 1 7 / 25 คน นางสาวสุกัญญา สว่างวัล ปกติ
วิทยาศาสตร์2 ม. 1 11 / 25 คน ครูศรีพรรณ นาพรม ปกติ
EP/IP Showcase 2021 ม. 1 75 / 80 คน ครูน้ำฝน โทปุญญานนท์,T.Richard Bennett,T.Arnel Rimando,T.Rene Saromines,ครูที่ปรึกษาห้องเรียน EP/IP ชั้นม.1 ล็อคกิจกรรม
การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ม. 1,2 4 / 25 คน ครูนพดล ขอดคำ ปกติ
ชุมนุมการสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp (อย่างง่าย) Vs.2 ม. 1,2 7 / 25 คน นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ปกติ
Wow! English ม. 1,2 39 / 40 คน ครูปรารถนา จีนาใหม่,ครูยลดา ขำฉา ปกติ
ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่น 9 ม. 1,2,3 54 / 54 คน เต็ม ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ,ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ล็อคกิจกรรม
เวทคณิต ม. 1,2,3 33 / 33 คน เต็ม ครูรุ่งทิวา บุญมาโตน ปกติ
คิดเลขเร็ว ม. 1,2,3 15 / 25 คน ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ ปกติ
จิปาถะ ม. 1,2,3 29 / 30 คน คนูปนัดดา​ อุปพันธ์ ปกติ
ลูกเสืออาสา ม. 1,2,3 19 / 35 คน ครูวิชิต สอาดล้วน ล็อคกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นม.ต้น ม. 1,2,3 10 / 25 คน นายสุรกานต์ ชุ่มวารี,นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ปกติ
อ่านปันสุข ม. 1,2,3 5 / 40 คน ครูกุลกัญญณัช มากุล, ครูฐิติวัลคุ์ กัมพลาวลี ปกติ
ยุวบรรณารักษ์ ม. 1,2,3 10 / 30 คน ครูวรมงคล ภาพพริ้ง ปกติ
GLR. Y.R.C รักษ์พลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม ม. 1,2,3 17 / 20 คน คุณครูสุนันท์ สโมสร ปกติ
ปฏิบัติการเสริม biology ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูมงคล ปัญญารัตน์ ปกติ
นาฏศิลป์ ม.ต้น ม. 1,2,3 26 / 50 คน ครูปิยวรรณ บุญธิมา, ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ล็อคกิจกรรม
เยาวชนน้อยคุณธรรม ม. 1,2,3 5 / 25 คน ครูนฤมล ดวงสร้อย, ครูปุญญิสา อายุยืน ปกติ
ชุมนุม word search puzzle ม. 1,2,3 14 / 25 คน ครูธนิต วงค์ทอง ปกติ
ยุพราชศิลปิน ม. 1,2,3 18 / 40 คน นายณัฐพล​ นันโท,นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์ ล็อคกิจกรรม
Relax Bio by Kruwan ม.ต้น ม. 1,2,3 60 / 60 คน เต็ม ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล ล็อคกิจกรรม
ตะลุยเมืองจีน ม. 1,2,3 29 / 50 คน ครูบานเย็น, ครูอมรพรรณ ปกติ
Crossword games ม.ต้น ม. 1,2,3 49 / 50 คน ครูเปี่ยมสุข ชูตระกูล. ครูขัญญะพิชญ์ ระดม ปกติ
เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น ม. 1,2,3 42 / 50 คน ครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย,ครูภีมณัฎฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ ปกติ
เพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ ม.ต้น ม. 1,2,3 17 / 25 คน ครูภานุพันธุ์ ขันธะ ปกติ
ดนตรีไทย-พื้นเมือง ม. 1,2,3 14 / 20 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ล็อคกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นางนิตยา ศรีสุวรรณ์ ปกติ
ถักโครเชท์เบื้องต้น ม. 1,2,3 22 / 25 คน ครูศิริพร จิตอารีย์ ปกติ
โยธวาทิตและดนตรี ม. 1,2,3 32 / 35 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู ล็อคกิจกรรม
We Will Rock You! *โปรดศึกษารายละเอียดของชุมนุมให้ดี ก่อนตัดสินใจ* ม. 1,2,3 12 / 25 คน นางสาวเกศริน จักรมณี ปกติ
ดูหนังวิทยาศาสตร์ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม เจษฎา​ เจริญ​ชัยชนะ​ ปกติ
หนังสือเล่มเล็ก ม. 1,2,3 12 / 18 คน คณาวุฒิ วรนุช ปกติ
เอแม็ท (A-Math) ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน ปกติ
ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม ม. 1,2,3 40 / 40 คน เต็ม ครูศศิธร สุริยา,ครูจิรสุดา ธรรมรังศี ปกติ
คอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ม.ต้น) ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูณัฐริณทร์ ไชยพูน ปกติ
เกษตรพอเพียง ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูณัฐเศรษฐ์ ภิรมณ์ ล็อคกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมล้านนาสู่สากล ม. 1,2,3 20 / 50 คน ครูนวพรรณ แก้วชะเนตร, ครูนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร, ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์ ปกติ
ศิลปะประดิษฐ์ ม. 1,2,3 22 / 30 คน นางศิริพร สายสอน , ว่าที่ ร.ต.ยนตรการ จินะคำปา , นางสาวศิรภัสสร วงศาสัก ครูนักศึกษาฝึกสอน ปกติ
ภาษาไทยในบทเพลง ม. 1,2,3 6 / 30 คน นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์ นางกิ่งดาว จอวปุ๊ก ครูพบพล สิริพรคุณ ปกติ
Math funny time ม. 1,2,3 17 / 20 คน ครูขนิษฐา คมขำ ปกติ
ROV YRC E-Sport ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม สารัช พงษ์วิรัตน์ , พงศ์เกษตร จันทรบูรณ์ ล็อคกิจกรรม
สืบสานพระราชปณิธาน (จิตอาสา) ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูดรุณี กันธมาลา ปกติ
เกม SUDOKU ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นางณชนก ปาลี ปกติ
Enjoy English Games ม. 1,2,3 5 / 25 คน ครูนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร ปกติ
Games For Fun ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นายจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล,นายวัชรพงษ์ ธนันศรี ปกติ
นักเรียนสารวัตรนักเรียน ม.ต้น ม. 1,2,3 31 / 31 คน เต็ม ครูทวี ฤทธิเดช,ครูสุรชัย พฤกษาสกุล,นายทัพไทย ทะลือชัย ปกติ
To be number one ม. 1,2,3 42 / 45 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูปิยวรรณ บุญธิมา ปกติ
ภาษาพาสนุก ม. 1,2,3 0 / 25 คน ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ,ครูพบพล สิริพรคุณ ปกติ
อ่านฟังเสียงภาษาไทย ท่องไปในโลกกว้าง ม. 1,2,3 1 / 25 คน ครูวิราพร มาสกลาง, ครูอิงควัฒน์ ขวัญหมัด ปกติ
ชุมนุมฟุตบอลและฟุตซอล YRC League ม. 1,2,3 80 / 80 คน เต็ม วรกิจ สัตยวงค์,พันธกิจ โพธิ ปกติ
คัดลายมือสื่อสารสวย ม. 1,2,3 6 / 20 คน ครูรมมาดี พรวนหาญ, ครูพบพล สิริพรคุณ ปกติ
ออกกำลังกายฟิตหุ่น ม. 1,2,3 29 / 30 คน ครูกรรณิกา เกตุบุญเรือง ปกติ
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูกาญจนา ศิริบุญยืน ปกติ
ประชาสัมพันธ์ยุพราชวิทยาลัย ม. 1,2,3 17 / 25 คน นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม ปกติ
ติวเข้า ม.4 แบบสวยๆ ม. 1,2,3 24 / 30 คน ครูวรฤทธิ์ อุดพรม ปกติ
ภาษาไทยพาเพลิน ม. 1,2,3 6 / 25 คน ครูสายรุ้ง บุญเป็ง ปกติ
กลองล้านนา ม. 1,2,3 1 / 25 คน ครูกวิน นวลแก้ว ปกติ
EP/IP Showcase 2021 ม. 2 67 / 80 คน ครูวิรัชนี มาตันทัง,T.Flor Angeline Solivan,T.Jennifer Manuel,T.Micheal Solivan,T.Samuel Mitchell,T.Karen Kimball,ครูที่ปรึกษาห้องเรียน EP/IP ม.2 ล็อคกิจกรรม
คณิตกับชีวิตประจำวัน ม. 2,3 12 / 25 คน ครูลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม ปกติ
Seoul Plaza ม. 2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูจินตรา ร่มโพธิ์ ปกติ
ชุมนุมสังคมกับชีวิต ม. 2,3 5 / 20 คน ครูประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร ปกติ
Video Blog(Vlog) ม.ต้น ม. 2,3 4 / 25 คน ครูธีรวัฒน์ บุญทวี ปกติ
ชุมนุม อะไร อะไร ก็ฝรั่งเศส ม. 3 19 / 20 คน ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ , ครูไพริน นันทะเสน ปกติ
เสริมวิทยาศาสตร์ ม. 3 6 / 25 คน นางอำพรรณ ใจแน่น ปกติ
คณิตวันละข้อ ม. 3 18 / 25 คน ครูจารุวรรณ ศริจันทร์ ปกติ
สภานักเรียน ม. 3 10 / 25 คน นายเอนก เป็งมูล ล็อคกิจกรรม
ประวัติศาสตร์ล้านนา ม. 3 6 / 25 คน นางยุพิน​ ผันผาย ปกติ
ไฟฟ้าน่ารู้ ม. 3 21 / 25 คน ครูวราภรณ์ เป้ามณี ปกติ
เสริมวิทยาศาสตร์ ม. 3 4 / 25 คน ครูอำพรรณ ใจแน่น ปกติ
ภารกิจพิชิตงานค้าง ม. 3 25 / 25 คน เต็ม ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์ ปกติ
EP/IP Showcase 2021 ม. 3 71 / 80 คน ครูวิรัชนี มาตันทัง,T.Mario Simic,T.Willem Op Den Brouw,T.Yulia Ryaskova,ครูที่ปรึกษาห้องเรียนEP/IP ม.3 ล็อคกิจกรรม
English for Daily Life ม. 4 10 / 25 คน ครูมานพ พิชยศ ปกติ
เกมคณิตคิดสนุก ม. 4 0 / 25 คน นางอรวรรณ คงบรรทัด ปกติ
Lazy Friday ม. 4 25 / 25 คน เต็ม ครูวิลาวัลย์ เทพจักร ปกติ
จิตอาสาพัฒนาชีวิต ม. 4 28 / 28 คน เต็ม ครูมนู กันทะวงค์ ปกติ
เครื่องบินบังคับวิทยุ ม. 4 1 / 5 คน นายสุรัตน์ กาบทุม ปกติ
EP/IP Showcase 2021 ม. 4 24 / 34 คน ครูขวัญปวีร์ สรรสรพิสุทธิ์,ครูธนาอร โหละสุต,ครูที่ปรึกษาห้องเรียน EP ม.4 ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมภูมิศาสตร์โอลิมปิก ม. 4,5 7 / 10 คน ครูสุภารัตน์ คากิซากิ ปกติ
ทัศนศึกษา ม. 4,5 8 / 20 คน ครูมาติกา กันต์กวี ปกติ
นักธุรกิจรุ่นเยาว์ ม. 4,5 8 / 10 คน ครูมัลลิกา ถิราวัตร ปกติ
Application วัยรุ่นน่าใช้ ม. 4,5 5 / 25 คน ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ ปกติ
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย ม. 4,5 5 / 25 คน นายไกรศร จองมูลสุข ปกติ
ชุมนุมสุภาษิตคำพังเพยเอ้อละเหยลอยลม ม. 4,5 0 / 25 คน ครูฐปกร วิลาพรรณ , ครูนุจารี สุขีเมฆ ปกติ
ํYour Photos ม. 4,5 20 / 20 คน เต็ม ครูแคทลียา สมแปง ปกติ
YRC Poll ม. 4,5 1 / 25 คน ครูรสสุคนธ์ เมืองเมฆ ปกติ
ชุมนุม Cooking is fun ม. 4,5 0 / 50 คน ครูพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ และ ครู ธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ ล็อคกิจกรรม
ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่น 9 ม. 4,5,6 14 / 25 คน ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ ล็อคกิจกรรม
คลินิคคอมพิวเตอร์ ม. 4,5,6 21 / 25 คน ครูปณวรรต บุญตาศานย์,ครูบรรจง คำวังสืบ,ครูเทวิน มูลวรรณ์ ล็อคกิจกรรม
ถามตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูเกศแก้ว ชื่นใจ ปกติ
Kami Oshi 48   ม. 4,5,6 8 / 50 คน ครูเกศินี เทพทอง, ครูจริณญา นามวงค์ ปกติ
YRC Go Green ม. 4,5,6 4 / 25 คน ครูจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร ปกติ
Easy Physics ม. 4,5,6 10 / 25 คน ครูลลนา ใหลเจริญ ปกติ
หมากล้อม ม. 4,5,6 14 / 16 คน ครูกุลวรรธน์ อินทะอุด ปกติ
พับก่อนนนนนน ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูลีน่าร์ เรือนทิพย์ ปกติ
บรรณารักษ์อาสา ม. 4,5,6 14 / 30 คน ครูวรมงคล ภาพพริ้ง ปกติ
ธนาคารโรงเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ม. 4,5,6 4 / 25 คน ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์,ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี ปกติ
Beauty&Healthy ม. 4,5,6 53 / 53 คน เต็ม ครูนันทิตา รัตนธรรม,ครูสุชาติ รัตนธรรม ปกติ
Chemistry Diary ม. 4,5,6 6 / 20 คน คุณครูศุภรา ถาอินทร์ ปกติ
เทเบิลเทนนิส(ปิงปอง) ม. 4,5,6 26 / 26 คน เต็ม วิเชียร มหาพรหม ปกติ
ึความรู้ใหม่ Bio ม. 4,5,6 0 / 20 คน ครูมนฤดี ธรรมสอน ปกติ
ถ่ายภาพด้วย Smart Phone ม. 4,5,6 24 / 25 คน นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น ปกติ
ชุมนุมร้องเพลง ม. 4,5,6 28 / 30 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ ปกติ
นาฏศิลป์ ม. 4,5,6 18 / 25 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ครูปิยวรรณ บุญธิมา ล็อคกิจกรรม
DPST YRC STEM Club ม. 4,5,6 36 / 100 คน ครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ , ครูวัชราพร ฉลาด , ครูพิมลพร แสนสุรินทร์ , ครูกรรณิการ์ แดงหม่อง ล็อคกิจกรรม
ฝรั่งเศสพาเพลิน ม. 4,5,6 21 / 50 คน ครููไพริน นันทะเสน ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 1 (ลำดับที่ 1-75) ม. 4,5,6 72 / 75 คน ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย ล็อคกิจกรรม
ความรู้ด้านการเงิน ม. 4,5,6 10 / 10 คน เต็ม นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 (ลำดับที่ 1-65) ม. 4,5,6 65 / 65 คน เต็ม ครูอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ ล็อคกิจกรรม
ญี่ปุ๊นญี่ปุ่น ม. 4,5,6 38 / 50 คน ครูจันทนา จันทรไพจิตร, ครูพัชรินทร์ อู่ทอง, ครูธีรัช ลอมศรี ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 3 (ลำดับที่ 131-187 และนศท.หญิงชั้นปีที่ 1) ม. 4,5,6 67 / 70 คน ครูวิชชากร ไขแสง ล็อคกิจกรรม
ยุพราชศิลปิน ม. 4,5,6 1 / 25 คน นายณัฐพล​ นันโท ล็อคกิจกรรม
Relax Bio by Kruwan ม.ปลาย ม. 4,5,6 36 / 50 คน ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล ล็อคกิจกรรม
จิตอาสา ม. 4,5,6 21 / 25 คน ครูวิจิตตรี ภักดี,ครูธีระพงษ์ ร่องศักดิ์ ล็อคกิจกรรม
ดนตรีไทย-พื้นเมือง ม. 4,5,6 5 / 20 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมจิตอาสา ม. 4,5,6 14 / 25 คน สุกาญจน์ดา สิงฆราช ปกติ
Zero Waste Society ม. 4,5,6 13 / 25 คน ครูชลธิชา พิกุลวรชัย ปกติ
ัYC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม. 4,5,6 43 / 50 คน ครูกัญญณัช จิวหานัง, ครูณัชชา อินทร ปกติ
Fitness&Bodybuilding ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูทศพล สุภาหาญ ปกติ
โยธวาทิตและดนตรี ม. 4,5,6 13 / 35 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู ล็อคกิจกรรม
Robokit Club ม. 4,5,6 22 / 30 คน นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ปกติ
ติวสังคม ม. 4,5,6 15 / 30 คน นายกิตติพงศ์. ยอดชุมภู ปกติ
เทคนิคคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่ ปกติ
FirstAid YRC (งานอนามัยโรงเรียน) ม. 4,5,6 45 / 50 คน นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี ,นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน์,นางสาวสุทธินันท์ ปิยะโกศล ล็อคกิจกรรม
Card game ม. 4,5,6 52 / 52 คน เต็ม ครูธีรฎา ไชยเดช, ครูภัทราวรรณ ไชยมงคล ปกติ
Connecting Classrooms ม. 4,5,6 1 / 25 คน นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์ ปกติ
พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย ม. 4,5,6 13 / 25 คน นางเกศริน ธรรมขันแข็ง ปกติ
สานฝันสู่นักเขียน ม. 4,5,6 9 / 20 คน นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์ ปกติ
ภาษาพาเพลิน ม. 4,5,6 30 / 30 คน เต็ม ครูณัฐญา กาลันสีมา , ครูวิราพร มาสกลาง ปกติ
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ม.ปลาย ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูกุลชาติ ชัยมงคล ปกติ
Happy Time ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูดรุณี กันธมาลา ปกติ
นักเรียนสารวัตรนักเรียน ม.ปลาย ม. 4,5,6 6 / 20 คน ครูทวี ฤทธิเดช,ครูสุรชัย พฤกษาสกุล,นายทัพไทย ทะลือชัย ปกติ
ชีวะกับชีวิต ม. 4,5,6 24 / 25 คน สุทธีวรรณ ภิรมย์ ปกติ
Scrabble (Crossword game) ม. 4,5,6 20 / 50 คน ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์, ครูชลดา สุมา ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 4 (ลำดับที่ 161-198 และนศท.หญิงชั้นปีที่ 3) ม. 4,5,6 52 / 55 คน ครูอัญภัทร บุตรพรหม ล็อคกิจกรรม
ตะกร้อYRC ม. 4,5,6 8 / 25 คน นายศุภชาติ พุงขาว ปกติ
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 2 (ลำดับที่ 66-130) ม. 4,5,6 63 / 70 คน ครูพัทธยากร บุสสยา ล็อคกิจกรรม
FREE IDEA ม. 4,5,6 24 / 25 คน ครูพิกุล บำเรอจิตต์ ล็อคกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ยุพราชวิทยาลัย ม. 4,5,6 28 / 25 คน นายดิสกร นินนาทโยธิน ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1 (ลำดับที่ 1-50) ม. 4,5,6 50 / 50 คน เต็ม นายทวี ฤทธิเดช ล็อคกิจกรรม
โยธวาทิต และดนตรีลูกทุ่ง ม. 4,5,6 0 / 40 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย, ครูนพมาศ ไชยชมภู ล็อคกิจกรรม
KPOP COVER DANCE ม. 4,5,6 31 / 31 คน เต็ม ครูจริณญา นามวงค์ ปกติ
สนุกกับภาษาไทย ม. 4,5,6 9 / 25 คน นางอังคณา สุปน ปกติ
การพับกระดาษเป็นรูปสัตว์แบบญี่ปุ่น ม. 4,5,6 23 / 50 คน นายอาณัตพงษ์ แก้วทา, นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ ปกติ
ชุมนุมอาเซียนศึกษา ม. 4,5,6 22 / 30 คน ครูธีรัช ลอมศรี , ครูสุภารัตน์ คากิซากิ , ครูภานุพันธุ์ ขันธะ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 3 (ลำดับที่ 106 - 160) ม. 4,5,6 53 / 55 คน ครูชนพัฒน์ นาคยา ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 3 (ลำดับที่ 151-204 และนศท.หญิงชั้นปีที่ 2) ม. 4,5,6 54 / 65 คน ครูสาวิตรี อายุวรรณา ล็อคกิจกรรม
ภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ม. 4,5,6 7 / 15 คน ครูสายใย ไชยวัณณ์ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2 (ลำดับที่ 51-105) ม. 4,5,6 53 / 55 คน ครูไพรัช เฉยเมล์ ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2 (ลำดับที่ 76-150) ม. 4,5,6 74 / 75 คน ครูบุญนเรศ อ่อนหวาน ล็อคกิจกรรม
อาหารฝรั่งเศส ม. 5 0 / 25 คน นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว ปกติ
Math Camp ม. 5 20 / 40 คน ครูมณีรัตน์ ธินะ, ครูนันทนัช นันทพงษ์ ล็อคกิจกรรม
สภานักเรียน ม. 5 22 / 40 คน นายเอนก เป็งมูล ล็อคกิจกรรม
EP/IP Showcase 2021 ม. 5 21 / 30 คน ครูวิรัชนี มาตันทัง,T.Cirilo Otega Lim,ครูที่ปรึกษาห้องเรียน EP ม.5 ล็อคกิจกรรม
ร่วมด้วยช่วยเหลือกัน ม. 5,6 11 / 25 คน นายสราญ คำอ้าย ปกติ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 5,6 0 / 15 คน ครูบุปผา ธนะชัยขันธ์ ปกติ
ฟิสิกส์และสิ่งแวดล้อม ม. 5,6 3 / 15 คน ครูนิโรจน์ แก้วชะเนตร ปกติ
English for TCAS64 ม. 5,6 50 / 50 คน เต็ม ครูชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์,นางอันธิชา ทองคำ ปกติ
คลีนิคเคมี ม. 5,6 15 / 25 คน ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล ปกติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม. 5,6 26 / 75 คน นายสมศักดิ์ แซ่หู , นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส , นางสาวกัลยานี หมี่จันต๊ะ ปกติ
GiftedMath ม.6/2 ม. 6 25 / 30 คน ครูสุกัญญา เหมืองสอง ล็อคกิจกรรม
ผ่อนคลายกับคณิตศาสตร์ ม. 6 0 / 25 คน ครูพิมเพ็ญ กลับอุดม ปกติ
Critical Reading for M.6 ม. 6 0 / 25 คน ครูพยอม อินทรวิเชียร ล็อคกิจกรรม
พสวท.สมทบ ม. 6 65 / 90 คน ครูธีรุตม์ บุญมา, ครูอภิณห์พร มานิ่ม ล็อคกิจกรรม
เปิดโลกธุรกิจ ม. 6 25 / 25 คน เต็ม ครูประเทือง ใจแก้ว ปกติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม. 6 1 / 25 คน นายสมศักดิ์ แซ่หู ล็อคกิจกรรม
ติวสังคม ม.6 ม. 6 8 / 25 คน ครูโชคชัย ใจแน่น ปกติ
Chem_is_try ม. 6 6 / 26 คน ครูพิมลพร แสนสุรินทร์ ปกติ
ติวคณิต พิชิต 9 วิชาสามัญ ม. 6 26 / 26 คน เต็ม ครูกัญปภัสร์ คำป้อ ปกติ
EP/IP Showcase 2021 ม. 6 16 / 30 คน ครูวิรัชนี มาตันทัง,T.Harold Dan Selidio Cablida,ครูที่ปรึกษาห้องเรียน EP ม.6 ล็อคกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม/ชุมนุม ระดับชั้น จำนวนที่รับ (คน) ครูที่ปรึกษา สถานะ