ข้อมูลตัวเลขมีวิธีเก็บที่หลากหลายมากว่าข้อมูลตัวอักษร เนื่องจากข้อมูลประเภทนี้มีรายละเอียดมากว่า และการเก็บข้อมูลยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานด้วย หากจะเก็บให้อยู่ในรูปรหัสที่ง่ายต่อการคำนวณก็อาจแยกข้อมูลออกเป็นค่าบวกและค่าลบ และนอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บในลักษณะของจำนวนเต็มและจำนวนจริง

สำหรับตัวเลขฐานสิบที่เป็นจำนวนเต็มสามารถเก็บเป็นตัวเลขฐานสอง หรือเก็บเป็นรหัสต่าง ๆ เช่น รหัสบีซีดี หรือ เอ็คเซสสาม