Page02.gif (4698 bytes)

           สำนักงานอัตโนมัติ (Automated office)  คืออะไร                  
                     เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารอย่างไร ทำไมจึงต้องให้ความสนใจ
กับระบบสำนักงานอัตโนมัติ      สำนักงานนี้จะไม่ใช้กระดาษเลยเป็นจริงได้หรือไม่     คำถามเหล่านี้
มักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอในสำนักงานแห่งหนึ่ง   ผู้จัดการฝ่ายขายต้องการรู้ข้อมูลการขายสินค้า
แต่ละชนิดว่ามีแนวโน้มอย่างไรเพื่อวางแผนการขาย   แผนกขายจะมีรายละเอียดความต้องการสินค้า
ของลูกค้า      ยุทธวิธีการขาย      และให้ข้อมูลการขายนี้    แก่ฝ่ายการผลิตเพื่อเตรียมการผลิตสินค้า   
พร้อมทั้งส่งต่อให้กับพนักงานขายแต่ละคน  เพื่อศึกษา
             จากตัวอย่างนี้  จะเห็นว่า   ผู้จัดการฝ่ายขายเกี่ยวข้องกับข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งถ้ามี
การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลและสื่อสารข้อมูลก็จะทำอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร ์และระบบ
สื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจและเป็นสิ่งที่ทำให้สำนักงานเปลี่ยนเป็นสำนักงานอัตโนมัติมากขึ้น
และเมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในแผนก    และ     หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการต่อเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การในการดำเนินงานของแผนกและหน่วยงานขององค์การจะมี
การแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลา เครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญมากขึ้น
ในการดำเนินงานขององค์กร 


                                                                              Back.gif (681 bytes) Next