รายการแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 

 

แบบฟอร์ม

ลำดับที่ รายการ ชื่อไฟล์ (ขนาด)
1 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย form01.doc (61 k)
2 แบบเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร form02.doc (74 k)
3 แบบรายงานผลงานดีเด่น form03.doc (31 k)
4 ปราชญ์ วิทยากร ภูมิปัญญา form04.doc (33 k)
5 รายการกิจกรรมประจำเดือน form05.doc (34 k)
6 รายงานการศึกษาดูงาน form06.doc (27 k)
7 รายงานกิจกรรม-ฝ่าย-งาน-กลุ่มสาระฯ form07.doc (28 k)
8 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ form08.doc (42 k)
9 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน home_survey.doc (65 k)
10 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว absence.doc (36 k)
11 แบบฟอร์มใบขออนุมัติซื้อ buying-approve.doc (199 k)
12 แบบฟอร์มขอจัดทำหนังสือราชการภายนอก form1.doc (31 k)
13 แบบฟอร์มขอจัดทำคำสั่งไปราชการ form2.doc (32 k)
14 แบบฟอร์มขอใช้เครือข่ายไร้สาย (yupparaj_wireless) Wireless-request.doc (36 k)
15 แบบฟอร์มขอตรวจเช็คคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต  IT-request.doc (338k)
16 แบบสำรวจสภาพการมีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต survey.doc (49 k)
17 แบบขอเบรค + อาหาร (ปรับใหม่) form09.doc (37 k)
18 แบบขอใช้ห้องประชุม orm10.doc (26 k)
18 แบบฟอร์มส่งข่าวลงเว็บไซต์ m11.pdf (105 k)


เอกสาร

ลำดับที่ รายการ ชื่อไฟล์ (ขนาด)
1 คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา relicense.pdf (843 k)
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ICT_Law.pdf (116 k)
3 เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินโรงเรียนในฝัน dream.doc (514 k)
4 เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ICT.doc (444 k)
5 ตัวอย่างสมุดบันทึกผลงานและคุณความดีของข้าราชการครู dogood-diary.doc (117 k)