• ใบงานและใบความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ : |ม.2|ม.3|ม.5|ม.6|
• ใบงานและใบความรู้วิชาเคมี : ว40224 |ตอน1|ตอน2|ตอน3|ตอน4|ตอน5|โจทย์เพิ่มเติม|
ใบงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 |
|
ปริมาณสารสัมพันธ์|รายงานการทดลองแก๊ส|รายงานการทดลองการเกิดปฏิกริยาเคมี| ธาตุและสารประกอบ ชุดที่ 1|ธาตุและสารประกอบ ชุดที่ 2|•
• ข้อสอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ : |ดาราศาสตร์|ชีววิทยา|เคมี|ฟิสิกส์| •

• บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์:

•1.เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์ แบบที่ 1

•2.เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์ แบบที่2
•3.เซลล์และองค์ประกอบสำคํญของเซลล์ แบบที่3
•4.การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
•5.การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายคน
•6.การรักษาสมดุลน้ำในพืช

 

• สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.สื่อการสอน เพลงสถาบัน พร้อมเนื้อเพลง

2.แบบฝึกทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ม.1

 

• สื่อการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.ใบความรู้,ใบงาน วิชา ง.31101การงานอาชีพ ชั้น ม.4
2.ใบงาน รายวิชา ง.32103 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ชั้น ม.5

 

ยังมีต่อ...