วิธีการแนบไฟล์ใน yahoo mail

การแนบไฟล์(Attach Files)ไปกับจดหมายใน Yahoo mail จะทำในขณะที่เขียนจดหมาย โดยเราจะต้องส่งไฟล์ที่ต้องการแนบ(ซึ่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา) ไปไว้ที่ตู้จดหมายของเราที่ Yahoo ก่อน แล้วจึงส่งจดหมายพร้อมไฟล์ที่แนบไปยังผู้รับปลายทางอีกทีหนึ่ง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  ทำการ Sign in เพื่อเข้าไปยังตู้จดหมาย (mail box) ที่เราสมัครสมาชิกไว้ เมื่อเข้าสู่หน้าต่างต้อนรับจาก Yahoo mail แล้ว ให้เริ่มเขียนจดหมายโดยคลิกที่ปุ่ม Compose ดังภาพที่ 1


ภาพที่ 1


ขั้นตอนที่ 2  เมื่อปรากฏหน้าต่างสำหรับเขียนจดหมาย ให้พิมพ์ E-mail address ของผู้รับจดหมายในช่อง To และหัวข้อเรื่องในช่อง Subject เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Attach Files เพื่อเตรียมไฟล์ที่จะแนบไปพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ ดังภาพที่ 2


ภาพที่ 2


ขั้นตอนที่ 3  จะมีหน้าต่างให้พิมพ์ที่อยู่และชื่อไฟล์ที่ต้องการจะแนบไปกับจดหมาย 5 ไฟล์แรก (เป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ โดยจะแนบไปกี่ไฟล์ก็ได้ แต่ความยาวของทุกไฟล์รวมกันต้องมีขนาดรวมกันไม่เกิน 10 MB) ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ใด ให้คลิกที่ปุ่ม Browse ดังภาพที่ 3


ภาพที่ 3


ขั้นตอนที่ 4  จะแสดงชื่อไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ My Documents และสามารถเปลี่ยนไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ต้องการ เมื่อพบแล้วให้คลิกเพื่อเลือกไฟล์นั้น แล้วคลิกที่ปุ่ม Open ดังภาพที่ 4


ภาพที่ 4


ขั้นตอนที่ 5  ชื่อไฟล์(พร้อมทั้งตำแหน่งที่อยู่ในเครื่อง)ที่เราเลือก จะเข้าไปอยู่ในช่อง File 1 ดังภาพที่ 5 และถ้าต้องการแนบไฟล์อื่น ๆ อีก ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อนำชื่อไฟล์ไปบรรจุในช่อง File 2 , File 3 ... ตามลำดับ เมื่อครบทุกไฟล์แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Attach Files


ภาพที่ 5


ขั้นตอนที่ 6  จะปรากฏหน้าต่างแสดงว่าไฟล์ที่เราเลือก กำลังถูกส่งไปยังตู้จดหมายของเราที่ Yahoo ดังภาพที่ 6


ภาพที่ 6


ขั้นตอนที่ 7  เมื่อไฟล์ถูกส่งไปยัง Yahoo แล้ว จะปรากฏหน้าต่างมีข้อความแจ้งว่า ได้ส่งไฟล์ไปที่ตู้จดหมายของเราเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการแนบไฟล์นั้นไปกับจดหมาย ก็สามารถลบไฟล์นั้นออกจากรายการโดยคลิกที่ข้อความ Remove ซึ่งอยู่ท้ายชื่อไฟล์นั้น หรือถ้าต้องการแนบไฟล์เพิ่มอีก ให้คลิกที่ข้อความ Attach More Files แต่ถ้าครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Done ดังภาพที่ 7 จะกลับไปที่หน้าต่างแบบฟอร์มการเขียนจดหมาย


ภาพที่ 7


ขั้นตอนที่ 8  เมื่อกลับมายังหน้าต่างแบบฟอร์มการเขียนจดหมาย จะปรากฏชื่อไฟล์ที่พร้อมจะแนบไปกับจดหมายฉบับนี้แล้ว ดังภาพที่ 8 ให้พิมพ์เนื้อความในจดหมายให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ปุ่ม Send รอสักครู่จดหมายพร้อมไฟล์ที่แนบก็จะส่งไปยังผู้รับปลายทาง (แสดงข้อความว่า Your message has been sent) เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแนบไฟล์ไปกับจดหมายแต่เพียงเท่านี้


ภาพที่ 8