ใบความรู้ที่ 7   ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
             
 
             *** ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ***
 

                     ในที่นี้จะสร้างโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบง่าย ๆ ซึ่งนำเอาการเขียนโปรแกรมคำนวณเลขมาประยุกต์ใช้ โดยในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะต้องใช้สูตรในการคำนวณคือ กว้าง x ยาว ดังนั้นตัวโปรแกรมจะต้องมี TextBox ที่ใช้รับค่าความกว้าง และ ความยาว จากนั้นก็นำค่าทั้ง 2 ตัวนี้มาคูณกัน แล้วแสดงผลลัพธ์ทาง Label โปรแกรมดังกล่าวมีขั้นตอนการทำดังนี้

 
 
                    ขั้นที่ 1 เปิด Project ใหม่ โดยการเลือกเมนู   File  และ   New  Project  จะปรากฏ Form เปล่าบนจอภาพ จากนั้นนออกแบบหน้าจอการทำงานดังรูป โดยการใช้เครื่องมือ (Control) TextBox , CommandButton , Label , Shape และ Image
รูปแสดงการออกแบบหน้าจอของโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 
                   ขั้นที่ 2 แนวคิดในการเขียนโปรแกรม
                    2.1  ผู้ใช้จะป้อนตัวเลขเป็นค่าของความกว้างเข้ามาทาง Text1 และป้อนค่าตัวเลขค่าของความยาวเข้ามาทาง Text2 และเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Command1 โปรแกรมจะทำการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมา้ทาง Label7
 
                       2.2  การทำงานเกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม CommandButton ตัวใดตัวหนึ่งซึ่งจะมีเหตุการณ์ (Event) ของแต่ละตัว ดังนี้
                              -->  Command1 หรือ ปุ่มคำนวณหาพื้นที่   จะทำงานในเหตุการณ์ (Event) Click เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนี้จะคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
                              -->  Command2 หรือ ปุ่ม Delete จะทำงานในเหตุการณ์ (Event) Click เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนี้จะลบข้อมูลที่อยู่ใน Text1 , Text2 , Label1
                              -->  Command3 หรือ ปุ่ม Exit  จะทำงานในเหตุการณ์ (Event) Click เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนี้จะออกจากโปรแกรม
                         
 
                    ขั้นที่ 3 การเขียนโปรแกรมให้กับ Object แต่ละตัว
 
                               3.1 คลิกขวาที่ Form แล้วเลือก View Code เรียกหน้าจอภาพ Editor เพื่อพิมพ์โค๊ดกำหนดตัวแปรให้กับโปรแกรม ดังรูป
รูปแสดงการเขียนโปรแกรมกำหนดตัวแปร
 
                                3.2 การเขียนโปรแกรมให้ Command1 หรือ ปุ่มคำนวณหาพื้นที่ โดยการดับเบิลคลิกที่ Object Command1 แล้วพิมพ์โค๊ดดังนี้
รูปแสดงการเขียนโปรแกรมของปุ่มคำนวณหาพืนที่
 
โค๊ด
ความหมาย

   Private Sub Command1_Click()      
   End Sub

  ไม่ต้องพิมพ์ เลือกจาก Object Command1 และเหตุการณ์ (Event) Click
   width1 = Val(Text1.Text)
   width1 =  Val เป็นฟังก์ชันที่แปลง String ใน Text1 ให้อยู่รูปของตัวเลข
   long1 =Val( Text2.Text)
  long1 =  Val เป็นฟังก์ชันที่แปลง String ใน Text2 ให้อยู่รูปของตัวเลข
   area=width1 * long1
   ตัวแปร area เก็บผลของการคำนวณหาพื้นที่ จากสูตร กว้าง x ยาว คือ width1 * long1 หรือ ตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนมาทาง Text1 * Text2
   Label7=area
   กำหนดให้แสดงผลการคำนวณหาพื้นที่ ที่ Label7
 
                                3.3 การเขียนโปรแกรมให้ Command2 - 3 หรือ ปุ่ม Delete และ ปุ่ม Exit โดยการดับเบิลคลิกที่ Object Command2 - 3 แล้วพิมพ์โค๊ดตามลำดับ ดังนี้
 
รูปแสดงการเขียนโปรแกรมของปุ่ม Delete และปุ่ม Exit
 
                                3.4 หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการ Run ดูผลลัพธ์ โดยการคลิกที่ไอคอน "Run" ใน ToolBar หรือ กดปุ่ม F5 ก็ได้ จากนั้นทดลองป้อนค่าความกว้าง และความยาว ลงใน TextBox แล้วกดปุ่ม คำนวณหาพื้นที่ เพื่อดูผลการคำนวณ ดังรูป
รูปแสดงผลการ Run
 
                                3.5 เมื่อโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ทำการบันทึกงานหรือ Project โดยการคลิกที่ไอคอน ใน ToolBar จะปรากฏจอภาพให้บันทึก Form ก่อน นามสกลของ Form จะเป็น *.frm ให้บันทึกชื่อ Form ว่า  Cal_Ractangle.frm แล้วกดปุ่ม Save ก็จะปรากฏจอภาพให้ับันทึก Project นามกสุลของ Project จะเป็น *.vbp ให้บันทึกชื่อ Project ว่า Cal_Racangle Program.vbp แล้วกดปุ่ม Save
 
                                3.6 จากนั้นก็ทำการคอมไพล์ Project ซึ่งจะเป็นการรวมไฟล์ .vbp และไฟล์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Project แปลงรวมกันออกมาเป็นไฟล์ที่สามารถใช้่งานได้โดยไม่ต้องเรียกผ่านโปรแกรม Visual Basic อีก ซึ่งไฟล์ดังกล่าวเรียกว่า Executable File หรือไฟล์ .exe โดยการคอมไพล์ Project ให้เลือกที่เมนู File > Make Cal_Racangle Program.exe (ถ้าเปิด Project ใดอยู่ การ Make ไฟล์ก็จะเป็นชื่อ Project นั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้) และหลังจากทำการบันทึก Form , Project และ คอมไพล์ Project ตามชั้นตอนที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็จะมีไฟล์ดังรูป
 
 
 
-*- Designed By : Mrs Nuttarin Chompuyod : ==<< Yupparaj Wittayalai School>>==-*-