ใบความรู้ที่ 8 ตัวอย่างโปรแกรมสูตรคูณ
             
 
             *** ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสูตรคูณ ***
 
รูปแสดงตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมสูตรคูณ
 

                     ในที่นี้จะสร้างโปรแกรมสูตรคูณแบบง่าย ๆ ซึ่งเป็นการนำเอาคำสั่ง For...Next มาใช้ในการเขียนโปรแกรม และนำคำสั่ง vbCrLf มาใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่ได้ โปรแกรมดังกล่าวมีขั้นตอนการทำดังนี้

 
                    ขั้นที่ 1 เปิด Project ใหม่ โดยการเลือกเมนู   File  แล้วเลือก   New  Project  จะปรากฏ Form เปล่าบนจอภาพ จากนั้นนออกแบบหน้าจอการทำงานตามที่นักเรียนเห็นว่าเหมาะสมหรือจะออกแบบหน้าจอดังรูปก็ได้ โดยการใช้เครื่องมือ (Control) TextBox , CommandButton , Label และ Image
รูปแสดงการออกแบบหน้าจอของโปรแกรมสูตรคูณ
 
                   ขั้นที่ 2 แนวคิดในการเขียนโปรแกรม
                    2.1  การทำงานเกิดขึ้นเมื่ิอมีการป้อนแม่สูตรคูณลงในช่อง Text1 แล้วคลิกที่ปุ่มคำนวณหาผลลัพธ์ แล้วก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาทาง Text2 ดังนั้นโปรแกรมทั้งหมดจึงต้องทำงานในเหตุการณ์คลิกของปุ่ม
 
                       2.2  เตรียมที่เก็บข้อมูล (ตัวแปร) สำหรับเก็บค่าที่จะนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมดังนี้
                              --> ตัวแปร a สำหรับเก็บค่าตัวเลขแม่สูตรคูณที่ป้อนมาทาง Text1
                              --> ตัวแปร b เก็บค่าตัวเลขที่เป็นตัวคูณในการคำนวณคือ 1,2,3.........12
                              --> ตัวแปร c เก็บค่าตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์ของการคูณตั้งแต่ครั้งแรก
                         
                       2.3  ในแต่ละหลักจะมีการวนซ้ำของตัวเลยที่เป็นตัวคูณคือ 1 ถึง 12
 
                       2.4  มีการแสดงผลใน Text2 ครั้งละบรรทัด โดยใช้คำสั่ง vbCrLf มาใช้ในการชึ้นบรรทัดใหม่
 
                       2.5  เมื่อต้องการป้อนแม่สูตรคูณใหม่หรือยกเลิกให้ึคลิกที่ปุ่มยกเลิก
 
 
                    ขั้นที่ 3 การเขียนโปรแกรมให้กับ Object แต่ละตัว
 
                               3.1 เมื่อออกแบบหน้าจอเสร็จแล้วให้นักเรียนกำหนดคุณสมบัิติของ Text2 ให้ MultiLine เป็น True และ ScrollBars เป็น 2-Vertical เพื่อกำหนดให้ Text2 สามารถดูได้หลายบรรทัดโดยมี ScrollBar ใช้เลื่อนดู
 
                                3.2 จากนั้นการเขียนโปรแกรมให้ Command1 หรือ ปุ่มคำนวณหาผลลัพธ์ โดยการดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Command1 แล้วพิมพ์โค๊ดดังนี้
 
 
                                อธิบายคำสั่ง
                                Dim a ,b,c As Integer หมายถึง กำหนดตัวแปร a b c เป็นข้อมูลประเภท Integer เพื่อใช้เก็บค่าของตัวเลข
                                a=Val(Text2.Text)     หมายถึง กำหนดให้ตัวแปร a เป็นตัวเลขใน Text2 ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเพื่อใช้เป็นแม่สูตรคูณ โดย Val เป็นฟังก์ชันที่แปลงค่าใน Text2 ให้เป็น 0 ถ้าผู้ใช้ป้อนตัวอักษรมาทาง Text2 หรือไม่ป้อนอะไรเลย เพื่อเป็นการป้องกันการ Error
                                For b=1 To 12           หมายถึง กำหนดตัวแปร b เป็นตัวคูณของแม่สูตรคูณ ตั้งแต่ 1 ถึง 12
                                c=a*b                        หมายถึง กำหนดตัวแปร c เก็บค่าของ a * b
                                Text1.Text=Text1.Text &a& "*" &b& "----->" &c& vbCrLf   หมายถึง การกำหนดให้ Text2 แสดงผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ หากเราป้อนแม่สูตรเป็น 2
                                Next b                         หมายถึง กำหนดให้มีการเพื่อค่าของ b จาก 1 ไปจนถึง 12
 
                                3.3 การเขียนโปรแกรมให้ Command2 หรือ ปุ่มยกเลิก โดยการดับเบิลคลิกที่ Command2 แล้วพิมพ์โค๊ดดังนี้
                                อธิบายคำสั่ง
                                เป็นคำสั่งลบข้อมูลที่อยู่ใน Text1 และ Text2
 
 
                                3.4 หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการ Run ดูผลลัพธ์ โดยการคลิกที่ไอคอน "Run" ใน ToolBar หรือ กดปุ่ม F5 ก็ได้ จากนั้นทดลองป้อนตัวเลขเพื่อกำหนดแม่สูตรคูณ แล้วกดปุ่ม คำนวณหาผลลัพธ์ เพื่อดูผลการคำนวณ ดังรูป
รูปแสดงผลการ Run
 
 
-*- Designed By : Mrs Nuttarin Chompuyod : ==<< Yupparaj Wittayalai School>>==-*-