ใบงาน

ใบความรู้

 
 
 
 
ใบความรู้ที่ 2  การเขียนผังงาน (Flowchart)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้ที่ 7   การสร้างและการออกแบบหน้าจอ      
                         - หน้าที่ของ Control และ Property
         
 
 
ใบความรู้ที่ 8   การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เบื้องต้น         
                             - การใช้งาน Editor
                             - ประเภทของข้อมูล (Data Type)
                           - การใช้งานตัวแปร (Variable)
                             - Operator ต่าง ๆ
 
   
 
     
                           
   
   
   
   
   
   
-*- Designed By : Mrs Nuttarin Chompuyod : ==<< Yupparaj Wittayalai School>>==-*-