การตกแต่งภาพกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Adobe photoshop


1. คลิกเลือกเมนู File >>New โดยตั้งค่า width : 750 pixels และ Height : 200 pixels
 
2. คลิกเลือกเมนู File >>Open >>เลือกไฟล์ภาพในโฟลเดอร์ที่บันทึกภาพเก็บไว้
3. คลิกเลือกเมนู แล้วทำการลากไฟล์รูปภาพที่ 1 และรูปที่ 2 ลงในพื้นที่การทำงานที่สร้างขึ้นจากข้อที่ 1 แล้วทำการปรับค่าของทั้งสองรูป ให้กลมกลืนกันดังตัวอย่างข้างล่าง
4. ทำการปรับขนาดและทิศทางของแสงให้กับรูปภาพ
5. ทำการใส่ข้อความให้กับรูปภาพและปรับแต่งแสงและเงาให้กับข้อความ

6. ทำการใส่แสงจากดวงไฟให้กับรูปภาพ
6. ทำการบันทึกไฟล์งาน
 
 
 

 


 
 
Emotions