หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วิชา ง 33102 : คอมพิวเตอร์ 31 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

" แบบการเขียนโครงงาน"

| แบบการเขียนโครงงาน | ตัวอย่างการเขียนโครงงาน | กิจกรรมปฏิบัติ |

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน

   ชื่อโครงงาน      การประกอบวิทยุ
   ผู้ทำโครงการ      ด.ช. วิทยุ สมัครเล่น
     ด.ช. วิทยา ชอบวิทยุ
กหดหกด
   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา      นาง ลำดวน รักงานวิทยุ
หกดหกด
   ความสำคัญของโครงงาน
       วิทยุเป็นอุปกรณ์เครื่องฟังเสียงชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์ใช้สำหรับฟังข่าวต่าง ๆ งานบันเทิง ทำให้ ผู้รับฟังมีความรูจากการฟังข่าว ได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะ บางครั้งอาจจะได้เพื่อนทางวิทยุด้วย จากการ ศึกษา สังเกตพบว่า การประกอบวิทยุ ขึ้นใช้เอง เป็นงานที่ทำได้ไม่มากนัก วัสดุอุปกรณ์สำหรับ ประกอบ สามารถ หาซื้อได้ในท้องถิ่น ราคาไม่แพง ใช้เวลาไม่มากนัก ในกาประกอบ วิทยุ หากทำตามขั้นตอน ที่ถูกต้อง จะได้วิทยุที่มีคุณภาพ ใช้ฟัง และสามารถจำหน่ายได้ด้วย ประการสำคัญคือ ทำให้มีความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการสร้างวิทยุ ซึ่งสามารถ จะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างดี
หกดหกดหกด
   จุดมุ่งหมาย ศึกษาทดลองประกอบวิทยุใช้รับฟังข่าวสาร และการบันเทิงได้ 1 เครื่อง
หกดหกดหกดหก
   วิธีดำเนินงาน  

        1. ศึกษาข้อมูลทางวิชาการจากหนังสือ เอกสาร ตำรา วารสารวิทยุ ปรึกษาครูอาจารย์หรือ ผู้รู้             จากแหน่งประกอบการวิทยุ การประกอบและเทคนิควิธีที่ได้ผล
        2. เตรียมความพร้อมด้านการลงทุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ

        3. วางแผนการปฏิบัติและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
        4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ปรับปรุง ขณะทำงาน บันทึกการปฏิบัติงาน
        5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเขียนรายงานโครงงาน
กห่ดา่าหกด่ห

   การดำเนินงาน             วันเริ่มต้นโครงงาน....................................วันสิ้นสุดโครงงาน.......................................
าาาดหากด่
สัปดาห์ที่
รายการกิจกรรม
จำนวนคาบ
หมายเหตุ
1.
ศึกษาวิธีเขียนโครงงานและเนื้อหาเพื่อเสนอครู อาจารย์ที่ปรึกษา
2
 
2-3
ปรึกษาครูอาจารย์ หรือ ผู้รู้ และศึกษาค้นคว้า เอกสาร หนัง ตำราทางวิชาการเกี่ยวกับ วิทยุ
4
 
4-5
เตรียมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ สำหรับ ใช้ประกอบวิทยุ
4
 
6-16
ประกอบ ทดลอง ปรับปรุงเทคนิค วิธีการ และประเมิน ผล
22
 
16-18
เขียนรายละเอียดสรุปโครงงาน ทำคู่มือประกอบ
4
 
19-20
นำเสนอโครงงาน
4
 
  ผแผปแผ    
   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้วิทยุสำเร็จที่มีคุณภาพ 1 เครื่อง
 
2. ได้ประสบการณ์และเทคนิควิธีการประกอบวิทยุ
  3. เป็นแนวทางในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
แปอปแอ
   ข้อเสนอแนะ ครูที่ปรึกษา  
  1. ค่าใช้จ่าย ควรช่วยกันออกคนละครึ่ง
2. ควรจัดหาแผงวงจรและวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบจากร้านค้าที่เชื่อถือได้
3. ผลงานที่ใช้ได้ดีแล้ว ควรเสนอและมีคู่มือในการใช้ด้วย
   เอกสารอ้างอิง  
  1.หนังสือการประกอบวิทยุของ มานพ คำมาดี
2. หนังสือชุดฝึกการประกอบวิทยุ ของ ไชยยศ สมคะเน
3. คู่มือซ่อมวิทยุของ เจนวิทย์ ยาวิลาศ

 

กิจกรรม

 

 

รายบุคคล

  -ให้นักเรียนเขียนรายละเอียดโครงงานตามแบบการเขียนโครงงาน เป็นรายบุคคล จากการวิเคราะห์โครงงาน
-พิมพ์งานลงในกระดาษ A4 ขนาด ตัวหนังสือ 16 AngsanaUPC
-ภาษาที่ให้เป็นภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด
-ส่ง วันที่ ............................................
  รายกลุ่มกลุ่มละ 3-5 คน
 

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ เชียงใหม่
      -ศิลปะ หรือวัฒนธรรม
      -ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      -วิถีชีวิต
      -สมุนไพรพื้นบ้าน
      -นาโนเทคโนโลยี
      -พลังงานทดแทนน้ำมัน
            น้ำมันไบโอ
            ก๊าซโซฮอล์ ฯลฯ
      -เทคโนโลยีใหม่ๆ

กลับสู่บน